Gieo Quẻ Quan Âm – Linh Xăm Quan Âm Bồ Tát Linh Ứng

SỐ 1 – Thượng Xâm

開天開地作良縁
吉利良時万物厡
若得此簽非小可
人行忠正帝皇宣

Âm

Khai thiên khai địa tác lương duyên

Cát lợi lương thời vạn vật nguyên

Nhược đắc thử xâm phi tiểu khả

Nhân hành trung chánh đế hoàng tuyên.

Dịch

Đất trời tự thuở hông hoang ấy

Ngày tháng tốt lành vạn vật xoay

Người được xâm này là hiếm thấy

Vua liền ban thưởng việc thẳng ngay

Lời bàn

Điềm lành mau đến, Cuối năm giờ tốt. Quan Âm giáng bút. Báo trước người hay

Điềm quẻ ứng

Bàn cổ sơ khai. Mọi việc điều tốt

Tích cổ: Chung Ly thành đạo

Luận giải

Gia đạo cầu phúc, Tự thân có tài, Thu đông đại lợi,
Buôn bán hôn sự thành công, Người đi tới, điền vụ lục súc tốt.
Tìm người gặp, Kiện tụng thành, Vật mất tìm về hướng đông nam
Bệnh thuyên giảm, Phong thủy cát.

” id=”so1″>
QUẺ SỐ 2 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 2 – Quan Âm Linh Xâm

Số 2 – Trung Xâm

鯨魚未變守江河
不可升騰更望高
異日崢嶸身變化
許君一躍跳龍門

Âm

Kình ngư vị biến thủ giang hà
Bất khả thăng đằng cánh vượt cao
Dị nhật tranh vanh thân biến hóa
Hứa quân nhất diệu khiếu long môn

Dịch

Tung tăng bơi lội ở ven sông
chớ ngó trời cao với biển đông
Đợi ngày tỏa rạng thân thay xác
vượt được long môn mới hóa rồng

Lời bàn

Phải cố nhẫn nhịn, Không nên nóng vội. Khi thời cơ tới, Công danh sáng tươi
Điềm Quẻ Ứng
Kình ngư chưa biến, Mọi sự nhẫn nhịn chờ thời
Tích Cổ: Tô Tần chưa làm quan

Luận giải

Gia đạo bất an, Tự thân mãn nguyện, Cầu tài bất lợi, Hôn sự khó thành, người đi bình an
Điền vụ lục súc bất lợi, Tìm người thấy, Kiện tụng hòa, Vật mất tìm về hướng đông nam, bệnh cầu khấn thì qua, phong thủy cát

” id=”so2″>
QUẺ SỐ 3 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 3 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 3 – Hạ Xâm

臨風冒雨去還郷
正是其身似燕兒
銜得泥来欲作壘
到頭壘壊復須泥

Âm

Lâm phong mạo vũ khứ hoàn hương
cánh thị kỳ thân tự yến nhi
Hàm đắc nê lai dục tác lũy
đáo đầu hủy hoại phục tu nê

Dịch

Chim én nhỏ bay trong gió bão
Tha bùn về xây tổ nên cao
Xảy đâu một trận mưa rào
Tổ kia tan rã công lao còn gì

Lời bàn

Sớm tối lo nghĩ, Trăm phương ngàn kế, Nhưng có ngờ đâu, Hao tâm uổng phí
Điềm quẻ ứng
Yến tử hàm nê, Mọi việc lao tâm uổng phí
Tích cổ: Đổng Vĩnh gặp tiên

Luận giải

Gia đạo tiền hung hậu cát, Tự thân phòng bị, Cầu tài tốt, Giao dịch thành, hôn nhân xấu
Người đi tốt, Điền vụ lục súc có lợi, Kiện tụng có lý, Tìm người gặp, Di dời an
Vật mất tìm gặp, Bệnh thuyên giảm, phong thủy cát

” id=”so3″>
QUẺ SỐ 4 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 4 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 4 – Thượng Xâm

千年古镜復重光
女再求夫男再婚
自此門庭重改換
更添福祿在兒孫

Âm

Thiên niên cổ kính phục trùng viên
Nữ tái cầu phu nam tái hôn
Tự thử môn đình trùng cải hoán
Cánh thêm phúc lộc tại nhi tôn

Dịch

Gương xưa đã vở lại liền tròn
Trai cô gái góa hẹn nước non
Cữa nhà cao rông thêm vui vẽ
Phước lộc lưu truyền tới cháu con

Lời bàn

Đãi cát tìm vàng, Qua bao gian khó, Tuy nhiều lao tâm, Tựu trung hữu ích

Điềm quẻ ứng

Cổ kính trùng viên, Mọi sự lao tâm, có quí nhân giúp
Tích cổ: Ngọc Liên hội bằng hữu

Luận giải

Gia đạo bất lợi, Tự thân được tài, thu đông thịnh vượng, Giao dịch được tốt
Hôn nhân thành, Người đi tới, Tìm người thấy, Điền vụ khả quan
Kiện tụng bất lợi, Di dời giữ như cũ, Vật mất tìm chậm thấy, Bệnh làm phúc mới qua, Phong thủy cát

” id=”so4″>
QUẺ SỐ 5 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 5 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 5 – Xâm trung

鐡錐草地要求泉
努カ求之得最難
無意俄然遇知已
相逢携手上靑天

Âm

Thiết chùy thảo địa yếu cầu tuyền
Nổ lực cầu chi đắc tối nan
Vô ý nga nhiên ngộ tri kỷ
Tương phùng huề thủ thượng thanh thiên

Dịch

Tìm nguồn suối ngọt ở nơi sâu
Chùy sắt có mà đào được đâu
Bổng nhiên gặp được người tri kỷ
Dắt dìu dạo bước cảnh tiên đào

Lời bàn

Tâm nguyện muốn làm, Hướng tây khả cầu, nếu không động thủ, có mà được đâu

Điềm quẻ ứng

Chùy địa cầu tuyền, mọi sự trước khó sau dể
Tích cổ: Lưu Thần gặp tiên

Luận giải

Gia đạo cầu phước, Tự thân có tài, Giao dịch hôn nhân hợp, Người đi trể, Tìm người gặp
Điền vụ nên sớm, Lục súc tổn, Kiện tụng hòa, Di dời cát, Tìm vật: mất, Bệnh khó, Phong thủy cát

” id=”so5″>
QUẺ SỐ 6 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 6 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 6 – Xâm Trung

投身岩下銅鳥居
須是還他大丈夫
拾得營謀誰可得
通行天地此人無

Âm

Đầu thân nham hạ điểu đồng cư
Tu thi hoàn tha đại trượng phu
Thập đắc doanh mưu thùy khả đắc
Thông hành thiên địa thử nhân vô

Dịch

Chim đông dựng tổ mõm non cao
Trông đó rỏ ràng vẫn thanh tao
Đây được doanh mưu người chẳng được
Con đường rộng mở bước đi mau

Lời bàn

Cuộc sống không giàu, Thân tự thanh cao, Tới thời lợi lạc, Quyền vẫn như nhau

Điềm quẻ ứng

Đông điểu đầu nham, Việc chi cũng thuận cát
Tích Cổ: Tiết Nhơn Qúi gặp chủ

Luận giải

Gia đạo bất lợi, Tự thân cầu tài cát, giao dịch khó thành, hôn nhân tốt, người đi tới
Điền vụ sớm tốt, Di dời cát, Vật mất tìm gặp, Bệnh dần giảm, Kiện tụng đúng lý, Phong thủy an

” id=”so6″>
QUẺ SỐ 7 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 7 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 7 – Xâm Hạ

奔波阻隔重重險
帶水拖泥去度山
更望他方求用事
千郷萬里未回還

Âm

Bôn ba trở ngại cách trùng trùng hiểm
Đới thủy đà nê khứ độ san
Cánh dụng tha phương cầu dụng sự
Thiên hương vạn lý vị hồi hoàn

Dịch

Trước mặt non cao lớp lớp dầy
Dây dưa không quyết bước sao đây
Đất khách muốn mưu làm việc lớn
Quê cũ nghìn xa chẵng thể quay

Lời Bàn

Yên thân thời được, Tiến bộ là khó, giữ yên như cũ, đừng ngó cao thêm

Điềm quẻ ứng

Đà nê đới thủy, Việc theo cũ là tốt
Tích Cổ: Tô Nương chạy nạn

Luận giải

Gia đạo bất lợi, Bản thân thuận lợi, Cầu tài thu đông cát, Giao dịch trung bình,
Hôn nhân chớ dội, Người đi trở ngại ngại, Điền vụ lục súc bất lợi, Tìm người khó,
Kiện tụng thua, Di dời cát, Vật mất khó tìm, Bệnh làm phúc mới qua, Phong thủy bất lợi

” id=”so7″>
QUẺ SỐ 8 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 8 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 8 – Xâm Thượng

荗林松栢正興旺
雨雪莫為總風霜
異日忽然成大用
功成名就材楝樑

Âm

Mậu lâm tòng bá chánh hưng vương
Vũ tuyết mạc vi tổng phong sương
Dị nhật hốt nhiên thành đại dụng
Công thành danh tựu tài đống lương

Dịch

Rừng sâu tùng bách mọc xanh rì
Mưa bão tuyết sương có xá chi
Mai kia cao lớn cây ngay thẳng
Rường cột thành danh đã đến kỳ

Lời bàn

Trên lộ hanh thông, Suốt đời ra công, Bội thu thành quả, Gia đạo hưng long

Điềm quẻ ứng

Tòng bá tươi tốt, Việc chi có quí nhân phò hộ
Tích Cổ: Diệu Năng ngộ tiên

Luận giải

Gia đạo tốt, Tự thân thuận lợi, Cầu tài trung bình, Giao dịch vượng, Hôn nhân thành,
Điền vụ lợi, Lục súc tổn, Người đi có tin, Tìm người có, Kiện tụng hữu lý,
Di dời cát, Vật mất tìm có, Bệnh an khương, Phong thủy cát

” id=”so8″>
QUẺ SỐ 9 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 9 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 9 – Xâm Thượng

煩君勿作私心事
此意徧宜說問公
ㄧ片明心光皎潔
宛如皎月正天心

Âm

Phiền quân vật tác tư tâm sự
Thử ý thiên nghi thuyết vấn công
Nhất phiến minh tâm quang kiểu khiết
Uyển như kiểu nguyệt chánh thiên tâm

Dịch

Đừng có làm chi việc trái lòng
Dâng ý này lên hỏi thánh ông
Tấm lòng son sắt người người tỏ
Ví giữa trời cao trăng sáng trong

Lời bàn

Trong lòng chánh trực, Thuận lý thuận tình, Thánh vô tư ngữ, sau cũng phân minh

Điềm quẻ ứng

Kiểu nguyệt đương thông, mọi chuyện quang minh thông suốt
Tích Cổ: Khổng Minh điểm tướng

Luận giải

Gia đạo cát, Tự thân thuận, Cầu tài trung bình, Giao dịch vượng, Hôn nhân thành,
Người đi động, Điền vụ lợi, Lục suc tổn, Tìm người có, Kiện tụng hữu lý,
Di dời cát, Vật mất cầu phúc thì tìm được, Bệnh được an, Phong thủy cát.

” id=”so9″>
QUẺ SỐ 10 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 10 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 10 – Xâm Trung

石藏無價玉和珍
只管他鄉外客尋
宛似持燈更觅火
不如收拾枉勞心

Âm

Thạch tàng vô giá ngọc hòa trân
Chỉ quản tha hương ngoại khách tầm
Uyển tự trì đăng canh mịch hỏa
Bất như thu thập uổng lao tâm

Dịch

Đá kia ẩn ngọc quí bên trong
Tìm chi xứ lạ mãi mênh mông
Ví tựa cầm đèn chờ lửa tới
sắp đặc đúng rồi khỏi ngóng trông

Lời bàn

Nhân duyên hội ngộ, Việc chi không thành, lòng suy nghĩ kỹ, mới gặp chân lý

Điềm quẻ ứng

Cầm đèn chờ lửa, mọi việc đợi thời mới thành
Tích Cổ: Bàng Quyên xem trận

Luận giải

Gia đạo thiếu lợi, Tự thân an, Cầu tài giao dịch khó, Hôn nhân hợp, Người đi động,
Kiện tụng thua, Điền vụ thu tốt, Lục súc khó nuôi, Tìm người thấy, Di dời an,
Vật mất khó tìm, Bệnh thuyên giảm, Phong thủy trung bình

” id=”so10″>
QUẺ SỐ 11 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 11 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 11 – Xâm Thượng

欲求勝事可非常
争奈親姻日暫忙
到頭更必成鹿箭
貴人指引貴人鄉

Âm

Dục cầu thắng sự khả phi thường
Tranh nại thân nhân nhật tạm mang
Đáo đầu cánh tất thành lộc tiển
Qúi nhân chỉ dẫn quí nhân hương

Dịch

Ham muốn tranh chi việc thắng thua
Nhân duyên mợi sự chớ tranh đua
Có ngày hưu nhỏ nên tên ngắm
Qúi nhân dẫn giúp đến quê xưa

Lời bàn

Việc có may rủi, Sau lại an nhiên, Như muốn hành sự, sẽ gặp quí nhân

Điềm quẻ ứng

Trong họa có Phúc, Mọi sự được cát lợi
Tích Cổ: Tiến cử Khương Duy

Luận giải

Gia đạo đại cát, Tự thân thuận lợi, Cầu tài có, Giao dịch thành, Hôn nhân hợp,
Tìm người có, Người đi trễ, Điền vụ lục súc trung bình, Kiện tụng có lý, Di dời vượng,
Vật mất tìm về hướng đông, Bệnh khó, Phong thủy cát.

” id=”so11″>
QUẺ SỐ 12 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 12 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 12 – Xâm thượng

否去泰來咫尺間
暫交君子出于山
若逢虎兔佳音信
立志忙中事即閑

Âm

Bỉ khứ thái lai chỉ xích gian
Tạm giao quân tử xuất vu san
Nhược phùng hổ thố giai âm tín
Lập chí mang trung sự tức nhàn

Dịch

Khổ cực sáng tươi cách tấc gang
Tạm đưa người quí vượt đồi ngang
Gặp được Mẹo Dần tin được tốt
Lập thân trong gắp hóa thư nhàn

Lời bàn

Đổi bố lấy tơ, Buộc hai chân người. Muốn thấy phân minh, Trong tai có phúc

Điềm quẻ ứng

Họa trung hữu phúc, Mọi việc tiền hung hậu cát
Tích Cổ: Võ Cát gặp thầy

Luận giải

Gia đạo an, Tự thân cát, Cầu tài có, Giao dịch cẩn thận, Hôn nhân thành, Người đi trể,
Điền vụ lợi, Lục súc cẩn thận, Tìm người có tin, Kiện tụng tốt, Di dời theo cũ, Vật mất tìm có, Phong thủy cát

” id=”so12″>
QUẺ SỐ 13 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 13 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 13 – Xâm Trung

自小生於富貴家
眼前萬物總奢華
蒙君賜紫金角帶
四海清名定可夸

Âm

Tự tiểu sanh ư phú quí gia
Nhãn tiền vạn vật tổng xa hoa
Mông quân thí thử kim giác đới
Tứ hải thanh danh định khả khoa

Dịch

Tự nhỏ sanh ra tại nhà giàu
Trước mắt xa hoa quí xiết bao
Chờ ngày ban thưởng vòng đai ngọc
Thanh thơm bón biển hãy khoe mau

Lời bàn

Tù nhân được thả, Bệnh tức an nhiên, Qua được long môn, Danh truyền khắp xứ

Điềm quẻ ứng

Cữa rồng được thông, Mọi sự đại cát
Tích Cổ: La Thông bái sư

 Luận giải

Gia đạo tự thân cầu phước, Cầu tài thu đông cát, giao dịch cẩn thận, Hôn nhân hợp,
Tìm người thấy, Kiện tụng hữu lý, Người đi cầu bảo, Điền vụ lục súc trung bình,
Di dời y cựu, Vật mất tìm về hướng đông, Bệnh an, Phong thủy cát.

” id=”so13″>
QUẺ SỐ 14 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 14 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 14 – Xâm Trung

宛如仙鶴出凡籠
脫得籠凡路路通
南北東西無阻隔
任君直上九霄宫

Âm

Uyển như tiên hạc xuất phàm lung
Thoát đắc lung phàm lộ lộ thông
Nam bắc đông tây vô trở ngại cách
Nhậm quân trực thượng cữu tiêu cung

Dịch

Chim hạc giờ đây đã xổ lồng
Lượn bay tung cánh khắp tây đông
Thênh thang trời rộng đâu ngăn trở
Thẳng đường lên đến cữu tiêu cung

Lời bàn

Tùy ý chẳng lo, Lộ đã hanh thông, Tùy tâm tự tại, Ung dung thanh nhàn

Điềm quẻ ứng

Tiên hạc rời lồng, Mọi việc trước khó sau dể
Tích Cổ: Tử Nha từ quan

Luận giải

Gia đạo bất an, Tự thân như nguyện, Cầu tài giao dịch hợp, Người đi gặp, Điền vụ lợi
Lục súc tổn, Tìm người trở ngại, Kiện tụng hòa, Di dời cát, Vật mất tìm về hướng đông nam,
Bệnh thuyên dứt, Phong thủy cát.

” id=”so14″>
QUẺ SỐ 15 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 15 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 15 – Xâm Trung

行人烈日氣難吞
忽有事灾勿近前
鳥破林巢無所宿
可尋深稳睡安身

Âm

Hành nhân liệt nhật khí nan thôn
Hốt hữu sự tai vật cận tiền
Điểu phá lâm sào vô sở túc
Khả tầm thâm thụy ổn an thân

Dịch

Trời trưa nắng nóng khó người đi
Rơi tổ rừng khô chim ở gì
Tìm nơi an giấc an thân lấy
Sự việc chẵng lành bước tới chi

Lời bàn

Nếu bị người oán, Lúc nào minh oan, Hảo ngọt chớ tin, Giữ như cũ chờ thời

Điềm quẻ ứng

Chim tổ rừng sâu, Mọi sự sau như tâm nguyện
Tích Cổ: Tô Tân tỏ chí

Luận giải

Gia đạo tiên hung hậu cát, Tự thân cần phòng, Cầu tài cát, Giao dịch thành,
Hôn nhân trở ngại, Người đi thuận, Điền vụ lợi, Lục súc vượng, Tìm người gặp,
Kiện tụng có lý, Bệnh như ý nguyện, Vật mất khó tìm, Phong thủy cát.

” id=”so15″>
QUẺ SỐ 16 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 16 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 16 – Xâm Trung

愁眉思慮暫時開
啟出雲霄喜自來
宛如糞土中藏玉
良工善舉出塵埃

Âm

Sầu mi tư lự tạm thời khai
Khải xuất vân tiêu hỷ tự lai
Uyển như phấn thổ trung tàng ngọc
Lương công thiện cử xuất trần ai

Dịch

Từ đây bỏ dứt mọi ưu phiền
Sắc màu vui vẽ đến liên miên
Như đất bùn kia chôn ngọc quí
Qua tay thợ khéo mãi lưu truyền

Lời bàn

Chổ được không mất, Trong mất hữu ích, Tiểu nhân gặp ác, Quân tử thuận cát

Điềm quẻ ứng

Âm dương hòa hợp, Mọi mưu tính điều tốt
Tích Cổ: Diệp mộng Hùng chầu vua

Luận giải

Gia đạo bất lợi, Tự thân thu đông cát, Cầu tài Giao dịch Hôn sự thành. Người đi tới,
Điền vụ cầu bảo, Lục súc bình, Tìm người thấy, Kiện tụng bất lợi, Di dời giữ như cũ,
Vật mất khó tìm, Bệnh làm phúc, Phong thủy an.

” id=”so16″>
QUẺ SỐ 17 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 17 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 17 – Xâm Trung

莫聽閑言說是非
晨昏只好念阿彌
若将狂話為真實
畫餅如何止得饑

Âm

Mạc thính nhàn ngôn thuyết thị phi
Thần hôn chỉ hảo niệm a di
Nhược tương cuồng thoại vi chân thật
Họa bỉnh như hà chỉ đắc cơ

Dịch

Nên lo sớm tối niệm a di
Bỏ hết ngoài tai chuyện thị phi
Nếu lời điên dảo cho là thật
Như ăn bánh vẽ có no gì ?.

Lời bàn

Tâm trung bất định, Siêng đọc kinh văn, Ví như bánh vẽ, Ăn có được chăng

Điềm quẻ ứng

Họa bỉnh sung cơ, mọi việc hư nhiều thật ít.
Tích Cổ: Tào Tháo thoại mai chỉ khát

Luận giải

Gia đạo cầu phúc, Tự thân cầu tài, Giao dịch thuận lợi, Hôn nhân trở ngại, Điền vụ nên sớm
Lục súc bất lợi, Người đi trể, Tìm người gặp, Kiện tụng hòa, Vật mất tìm về hướng không thấy,
Di dời giữ như cũ, Bệnh hoàn nguyện(cúng trả lễ ) thì khỏi, Phong thủy cát.

” id=”so17″>
QUẺ SỐ 18 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 18 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 18 – Xâm Thượng

金鳥墜西兔東升
日夜循環至古今
僧道得知無不利
工商農士各從心

Âm

Kim điểu trụy tây thố đông thăng
Nhật dạ tuần hoàn chí cổ kim
Tăng đạo đắc tri vô bất lợi
Công thương nông sĩ các tùng tâm

Dịch

Xưa nay nhật nguyệt mãi tuần hoàn
Đã báo tin vui vạn việc toàn
Các giới tùy tâm mưu nghiệp lớn
Ngày ngày tâm ý mãi hân hoan

Lời bàn

Trong lòng yên ổn, Việc làm có công. Như tên trên cung, Bay thẳng lên không

Điềm quẻ ứng

Âm dương tiêu trường, Mọi việc toại ý
Tích Cổ: Tào quốc Cựu thành tiên

Luận giải

Gia đạo an, Tự thân cát, Cầu tài thuận, Giao dịch thành, Hôn nhân hợp, Người đi cát,
Tìm người có, Điền vụ sớm, Lục súc bất lợi, Kiện tụng hữu lý, Vật mất tìm chậm có,
Di dời cát, Bệnh khấn vái thì khỏi, Phong thủy đại cát.

” id=”so18″>
QUẺ SỐ 19 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 19 – Quan Âm Linh Xâm

Số 19 – Xâm Trung

急水灘頭放船歸
風波作浪欲何為
若要安然求稳静
等待静安度此危

Âm

Cấp thủy than đầu phóng thuyền qui
Phong ba tố lãng dục hà vi
Nhược yếu an nhiên cầu ổn tịnh
Đẳng đãi lãng an độ thử nguy

Dịch

Bãi cạn thuyền về sóng lớp cao
Gió dông ghềnh đá biết thế nào
Đợi ngày yên lặng qua cơn hiểm
Xuôi về quê cũ thẳng đường mau

Lời bàn

Thuyền gặp nước xiết, Chỗ hiểm đợi thời. Mưu tính việc gì, Có thể thực thi

Điềm quẻ ứng

Thuyền gặp bãi cạn, Mọi việc giữ cũ đợi thời
Tích Cổ: Quách Tử Nghi phong vương

Luận giải

Gia đạo, Tự thân làm phúc. Cầu tài Giao dịch chưa thành, Hôn nhân chưa tựu,
Người đi tới, Điền vụ cát, Lục súc tổn, Tìm người khó, Kiện tụng hòa, Di dời giữ như cũ,
Vật mất khó tìm, Bệnh làm phước thì khỏi, Phong thủy cát.

” id=”so19″>
QUẺ SỐ 20 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 20 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 20 – Xâm Trung

當春久雨喜開晴
兔玉鳥金漸漸明
舊事散消新事遂
看看ㄧ跳過龍亭

Đương xuân cữu vũ hỷ khai tinh
Ngọc thố điểu kim tiệm tiệm sinh
Cựu sự tán tiêu tân sự toại
Khán khan nhất khiếu quá long đình

Dịch

Đương xuân mưa dứt cảnh vui tươi
Trời tỏ trăng trong dần sáng ngời
Chuyện cũ qua đi tin mới đến
Như cá hóa rồng toại ý người

Lời bàn

Thần phật hộ trì, Vượt khỏi tai nguy, Bình sinh toại chí, Sau sẽ vinh quy

Điềm quẻ ứng

Cữu vũ sơ tình, Mọi việc sau như ý
Tích Cổ: Khương thái Công ngộ Văn Vương

Luận giải

Gia đạo trung bình, Tự thân cầu phúc, Cầu tài chưa có, Giao dịch đợi thời,
Hôn nhân tùy ý, Điền vụ lục súc trở ngại, Tìm người trể, Vật mất tìm có, Bệnh cầu nguyện thì khỏi

” id=”so20″>
QUẺ SỐ 21 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 21 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 21 – Xâm Thượng.

陰陽道合總由天
女嫁男婚喜自然
但見龍蛇相會合
熊熊入夢喜圑圓

Âm

Âm dương đạo hợp tổng do thiên
Nữ giá nam hôn hỷ tự nhiên
Đản kiến long xà tương hội họp
Hùng hùng nhập mộng hỷ đoàn viên

Dịch

trời cao tạo dựng mối duyên nồng
Trai thời cưới vợ gái theo chồng
Như thể rồng mây tương hội ngộ
Hừng hực động phòng thỏa ước mong

Lời bàn

Mưu vọng tùy tâm, Hôn nhân hòa hợp. Tài lộc tiến tới, Càng lợi điền viên
Điềm quẻ ứng
Âm dương đạo hợp, Mọi việc đại cát
Tích Cổ: Lý Đán long phụng phối hợp

Luận giải

Gia đạo an, Tự thân lợi, Cầu tài có, Giao dịch thành, Hôn nhân hợp, Người đi tới,
Điền vụ lục súc hưng vượng, Tìm người thấy, Kiện tụng có lý, Di dời xương thịnh,
Vật mất tìm về hướng có, Bệnh thuốc tốt, Phong thủy cát

” id=”so21″>
QUẺ SỐ 22 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 22 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 22 – Xâm Trung

旱時田里皆枯槁
謝天甘雨落淋淋
草木果花皆潤澤
始知ㄧ雨直千金

Âm

Hạn thời điền lý giai cô cảo
Tạ thiên cam vũ lạc lâm lâm
Thảo mộc quả hoa giai nhuận trạch
Thủy tri nhất vũ trực thiên kim

Dịch

Hạn lâu vườn ruộng quá khô khan
Trời ban mưa lớn sấm rền vang
Hoa lá cỏ cây xanh sắc thắm
Mưa rơi đúng lúc đáng ngàn vàng

Lời bàn

Ruộng vườn bội thu, Vận mạng đã tới. Bệnh gặp thuốc hay, Người đi đến đích

Điềm quẻ ứng

Hạn gặp mưa rào, Gặp khó có người giúp
Tích Cổ: Lục Lang được cứu

Luận giải

Gia đạo cầu an, Tự thân an, Cầu tài đại cát, Giao dịch trở ngại, Hôn nhân hợp,
Người đi trở ngại ngại, Điền vụ lục súc lợi, Tìm người khó, Kiện tụng thua, Di dời y cựu,
Vật mất tìm về hướng tây, Bệnh thuyên giảm, Phong thủy an cát.

” id=”so22″>
QUẺ SỐ 23 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 23 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 23 – Xâm Trung

桂仙欲扳入蟾宮
豈慮天門不任君
忽遇一般音信好
皆笑人人領頂花

Âm

Quế tiên dục bản nhập thiềm cung
Khỉ lự thiên môn bất nhậm quân
Hốt ngộ nhất ban âm tín hảo
Giai tiếu nhân nhân lĩnh đỉnh hoa

Dịch

Ước mơ quẻ quế quảng hàn cung
Cửa trời diệu vợi nghĩ mông lung
Bổng có tin vui liền báo đến
Lẵng hoa tươi đẹp thưởng trùng trùng

Lời bàn

Thương mại đại lợi, Làm việc khỏi nguy. Bệnh khỏi Kiện thắng, Việc chi cũng được

Điềm quẻ ứng

Thủ bản tiên quế, Mọi việc có quí nhân giúp
Tích Cổ: Hoài Đức cầu thân

Luận giải

Gia đạo thiếu an, Tự thân làm phúc, Cầu tài toại ý, Giao dịch hợp, Hôn nhân trở ngại,
Người đi nguy, Điền vụ lục súc bất lợi, Tìm người khó, Kiện tụng thua,
Di dời thiếu cát lợi, Bệnh an, Phong thủy tựu cát.

” id=”so23″>
QUẺ SỐ 24 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 24 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 24 – Xâm Hạ

不成論理不成家
水性痴人似落花
若問君思須得力
到頭方見事如麻

Âm

Bất thành luận lý bất thành gia
Thủy tánh si nhân tự lạc hoa
Nhược vấn quân ân tu đắc lực
Đáo đầu phương kiến sự như ma

Dịch

Người đần bơi nước tựa hoa rơi
Cửa nhà chẳng thiết chạy muôn nơi
Nếu người có ý trao luân lý
Từ đây thêm khó rối tơi bời

Lời bàn

Đừng nói phải trái, Cần nên kỷ lưỡng. Lòng ngay lẽ thẳng, mới khỏi tai nguy

Điềm quẻ ứng

Người khùng cản lối, Mọi việc nên chờ thời
Tích cổ: Ân Giao ngộ sư

Luận giải

Gia đạo bất an, Tự thân nguy hiểm, Cầu tài trở ngại, Giao dịch khó, Hôn nhân đợi thời,
Điền vụ lục súc đa tai, Người đi khó, tìm người trở ngại ngại, Kiện tụng thua,
Di dời cát, Bệnh cầu thần, Vật mất khó tìm, Phong thủy xấu.

” id=”so24″>
QUẺ SỐ 25 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 25 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 25 – Xâm Thượng

過了憂危事幾重
從今在立永無空
寛心自有寛心計
得遇高人立大功

Âm

Qúa liểu ưu nguy sự kỷ trùng
Tùng kim tái lập vĩnh vô không
Khoan tâm tự hữu khoan tâm kế
Đắc ngộ cao nhân lập đại công

Dịch

Qua rồi ngày tháng âu lo ấy
Tái lập tiền đồ phát tự đây
An dạ rộng đường toan tính kế
Gặp được cao nhân sự nghiệp đầy

Lời bàn

Việc kiện hữu lý, Bệnh được an toàn. Ra vào mưu tính, Giếng cũ nước tràn

Điềm quẻ ứng

Giếng cũ đầy nước, Việc quí nhân giúp mới thành
Tích Cổ: Diệu Năng ái chức

Luận giải

Gia đạo trung bình, Tự thân cầu tài, Giao dịch trở ngại ngại, Hôn nhân hòa hợp,
Kiện tụng hữu lý, Người đi, tìm người trở ngại, Điền vụ lục súc bất lợi, Di dời xấu,
Vật mất khó tìm, Bệnh làm phúc thì khỏi, Phong thủy bất an

” id=”so25″>
QUẺ SỐ 26 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 26 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 26 – Xâm Trung

上下傳來事轉虚
天邊接得ㄧ封書
書中許我功名遂
直到終時亦是虚

Âm

Thượng hạ truyền lai sự chuyễn hư
Thiên biên tiếp đắc nhất phong thư
Thư trung hứa ngã công danh toại
Trực đáo trung thời diệc thị hư

Dịch

Sau trước có tin tới rất nhanh
Một phong thư viết rỏ rành rành
Hứa rằng mai được công danh toại
Lời kia cuối lại chỉ hư danh

Lời bàn

Trên dưới phiền lòng, Cầu nhàn bất nhàn. Muốn có công danh, An thân thủ phận

Điềm quẻ ứng

Hư danh, Việc hư nhiều thật ít, Thủ phận là tốt
Tích Cổ: Chung Ly đắc đạo

Luận giải

Gia đạo cầu phúc, Tự thân an, Cầu tài trở ngại, Giao dịch hôn nhân bất thành, Người đi có,
Điền vụ trung bình, Lục súc nuôi tốt, Tìm người hướng tây, Kiện tụng thua,
Di dời giữ như cũ, Vật mất khó tìm, Bệnh cầu khấn thì khỏi, Phong thủy cát

” id=”so26″>
QUẺ SỐ 27 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 27 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 27 – Xâm Trung

一 謀一用一番書
不敢為前慮後思
時到貴人相助力
如山墻立可安居

Âm

Nhất mưu nhất dụng nhất phiên thư
Bất cảm vi tiền lự hậu tư
Thời đáo quí nhân tương trợ lực
Như sơn tường lập khả an cư

Dịch

Một quyển sách dầy nghĩ dụng mưu
Không dám tiến hành bởi rối mù
Thời tới quí nhân ra giúp sức
Dựa tường núi chắc để an cư

Lời bàn

Đổi cũ thành mới, Hoa lạnh gặp xuân. Trước thì trì trệ, Nay được thanh tâm

Điềm quẻ ứng

Nhà tốt tường vững, Việc phải ổn thân mà làm, mới không nguy hiểm
Tích Cổ: Lưu Cơ can chủ

Luận giải

Gia đạo an, Tự thân cát, Cầu tài có, giao dịch khó, Hôn nhân trở ngại, Người đi trễ,
Tìm người khó Điền vụ được, Lục súc lợi, Kiện tụng hòa, Di dời cát, Vật mất khó tìm,
Bệnh thuyên giảm, Phong thủy y cựu đại cát.

” id=”so27″>
QUẺ SỐ 28 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 28 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 28 – Xâm Hạ

東邊月上正嬋娟
頃刻雲遮亦暗暈
或有圓時還有缺
更言非者亦閑言

Âm

Đông biên nguyệt thượng chánh thuyền quyên
Khoảnh khắc vân già diệc ám hôn
Hoạt hữu viên thời hoàn hữu khuyết
Cánh ngôn phi giả diệc nhàn ngôn

Dịch

Trăng lên trong sáng ở phương đông
Bổng mây che khuất tối mênh mông
Trăng có khi tròn rồi lại khuyết
Nói lời sai trái cũng bằng không

Lời bàn

Trăng bị mây che, Không nên nghi hoặt. Chờ lúc mây tan, Tức thì sáng tỏ

Điềm quẻ ứng

Trăng bị mây che, Mọi việc mịch mờ chưa định
Tích Cổ: Lý Hậu tìm Bao Công

Giải

Gia đạo bất an, Tự thân cầu khấn, Cầu tài trở ngại, Giao dịch cát, Người đi trể,
Điền vụ lục súc bất lợi, Hôn nhân không hợp, Tìm người khó, Kiện tụng thua,
Di dời y cựu, Vật mất tìm về hướng tây, Bệnh khó hết, Phong thủy thay đổi.

” id=”so28″>
QUẺ SỐ 29 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 29 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 29 – Xâm Trung

寳劍出匣耀光明
在匣己然不惹塵
今得貴人携出現
有威有勢衆人欽

Âm

Bảo kiếm xuất hạp diệu quang minh
Tại hạp dĩ nhiên bất nhạ trần
Kim đắc quí nhân đề xuất hiện
Hữu uy hữu thế chúng nhân khâm

Dịch

Kiếm trong tráp đâu ai biết quí
Tuốt ra ngoài tỏa sáng uy nghi
Nay được cao nhân thi triển tốt
Anh hùng trên thế có ai bì

Lời bàn

Kiếm ra khởi tráp, Hào quang vạn lý. Qúi nhân chỉ dẫn, Xinh đẹp vô cùng

Điềm quẻ ứng

Bảo kiếm ra tráp, Mọi việc có uy thế
Tích Cổ: Triệu Tử Long cứu A Đẩu

Luận giải

Gia đạo cầu phúc, Tự thân cát, Cầu tài lợi, Giao dịch thành, Hôn nhân các, Người đi trể,
Điền vụ có, Lục súc tổn, Tìm người thấy, Kiện tụng hòa, Di dời hưng vượng,
Vật mất tìm về hướng nam, Bệnh khấn nguyện thì khỏi, Phong thủy cát.

” id=”so29″>
QUẺ SỐ 30 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 30 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 30 – Xâm Trung

勸君切勿向他求
似鶴飛來暗箭頭
惹去採薪蛇在草
恐遭毒口也憂愁

Âm

Khuyến quân thiết vật hướng tha cầu
Tự hạc phi lai ám tiễn đầu
Nhạ khứ thải tân xà tại thảo
Khủng tao độc khẩu dã ưu sầu

Dịch

Khuyên ai đừng nghĩ tới mà hay
Như thân chim hạc cản tên bay
Rắn ẩn lối đi khi nhặt cũi
Chạm rồi nọc độc sẽ bi ai

Lời bàn

Cắn răng ngậm miệng, Đừng nghĩ việc chi. Làm trái lương tâm, Tự hại đến mình

Điềm quẻ ứng

An phận thủ kỷ, Mọi việc cẩn thận phòng bị
Tích Cổ: Kỳ Bàn đại hội

Luận giải

Gia đạo an, Tự thân bình, Cầu tài đợi thời, Giao dịch trể, Hôn nhân chậm hứa,
Người đi tìm người trở ngại, Lục giáp lo, Lục súc điền vụ bất lợi, Di dời giữ như cũ,
Vật mất khó tìm, Bệnh khó hết, Phong thủy đại cát.

” id=”so30″>
QUẺ SỐ 31 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 31 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 31 – Xâm Trung

清静無憂坐處閒
泣下身心不用忙
飽后吃茶時坐卧
必定不招怨與嘆

Âm

Thanh tịnh vô ưu tọa xứ nhàn
Khất hạ thân tâm bất dụng mang
Bảo hậu ngật trà thời tọa ngọa
Tất định bất chiêu oán dử than

Dịch

Cơm nước đủ đầy cứ thảnh thơi
Nằm ngồi mặc ý mãi vui tươi
Oán hận họa tai nên khéo tránh
An ổn thân tâm hãy đợi thời

Lời bàn

Giữ như cũ an tâm, Khấn hỏi tiên thần, Đợi khi thời tới, Sự việc ngẩu nhiên

Điềm quẻ ứng

Giữ như cũ an nhiên, Mọi việc đợi thời, sau mới tốt tươi
Tích Cổ: Sư Phật Ấn hội Đông Pha

Luận giải

Gia tộc làm phúc thì khỏi, Tự thân an, Cầu tài đợi thời, Giao dịch nên chậm, Hôn nhân hợp,
Người đi tới, Kiện tụng hòa, Điền vụ thu tốt, Lục súc ổn, Tìm người khó, Di dời cát,
Vật mất tìm khó gặp, Bệnh thuyên giảm, Phong thủy cát.

” id=”so31″>
QUẺ SỐ 32 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 32 – Quan Âm Linh Xâm

Số 32 – Xâm Trung

前程査察定無疑
石中藏玉有誰知
一朝良匠分明剖
始覺安然碧玉期

Âm

Tiền trình tra sát định vô nghi
Thạch trung tàng ngọc hữu thùy tri
Nhất triêu lương tượng phân minh phẫu
Thủy giác an nhiên bích ngọc kỳ

Dịch

Đường tới dò tra chẳng ngại nghi
Đá dấu ngọc kia ai biết gì
Một sớm thợ tài phân cắt đúng
Ngọc bích lộ dần quí xiết chi

Lời bàn

Của quí trong đá, Người khác sao hay. Tới khi rỏ ràng, Đúng thì mới quí

Điềm quẻ ứng

Cắt đá tìm ngọc, Mọi việc điều thành công
Tích Cổ: Lưu Bị cầu hiền

Luận giải

Gia đạo trung bình, Tự thân an, Cầu tài lao lực, Giao dịch trở ngại, Hôn nhân thành, Người đi dò, Điền vụ muộn thu, Lục súc vượng, Tìm người thấy, Kiện tụng khó, Di dời cải ý,
Vật mất tìm về hướng tây, Bệnh khó hết, Phong thủy thay hướng tốt.

” id=”so32″>
QUẺ SỐ 33 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 33 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 33 – Xâm Trung

内藏無價寳和珍
得玉何須外界尋
不如等待高人識
寛心猶且更寛心

Âm

Nội tàng vô giá bảo hòa trân
Đắc ngọc hà tu ngoại giới tầm
Bất như đẳng đãi cao nhân thức
Khoan tâm do thả cánh khoan tâm

Dịch

Trân châu vô giá giữ bên trong
Được ngọc cần gì phải ngóng mông
Chi bằng đợi được cao nhân giúp
Lòng yên thanh thảng lại an lòng

Lời bàn

Trong chứa vàng ngọc, Không cần ngoại tìm. Gặp quí nhân chỉ, Chẵng cần lao tâm

Điềm quẻ ứng

Giữ ngọc còn tìm ngoài, Mọi việc đợi thời sau cát lợi
Tích Cổ: Giảo Kim mời Nhơn Quí

Luận giải

Gia đạo làm phúc thì khỏi, Tự thân an, Cầu tài phải đợi, Giao dịch trể, Hôn nhân thành,
Người đi trở ngại, Điền vụ trung bình, Lục súc vượng, Tìm người tốn công, Kiện tụng nhẫn nhịn,
Di dời cát, Vật mất tìm về hướng bắc, Bệnh gặp lương y, Phong thủy sửa đổi.

” id=”so33″>
QUẺ SỐ 34 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 34 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 34 – Xâm Trung

行藏出入禮儀恭
言必忠良信必聰
心不了然且静撤
光明红日正當中

Âm

Hành tàng xuất nhập lễ nghi cung
Ngôn tất trung lương tín tất thông
Tâm bất liễu nhiên thả tịnh triệt
Quang minh hồng nhật chánh đương trung

Dịch

Ra đường lễ nghĩa nhớ mang theo
Lời nói thẳng ngay chữ tín gieo
Phải biết lui êm khi chẳng rõ
Chờ khi tường tỏ mới qua đèo

Lời bàn

Trong lòng vô sự, Nước thu trong vắt, Không cần nghi hoặc, Sự tự nhiên thành

Điềm quẻ ứng

Hồng nhật đương không, Mọi việc toại ý
Tích Cổ: Đào viên kết nghĩa

Luận giải

Gia đạo cát, Tự thân an, Cầu tài hư ảo, Giao dịch hôn nhân hợp, Người đi trở ngại,
Điền vụ bất lợi, Lục súc suy, Tìm người lâu gặp, Kiện tụng thua, Di dời y cựu,
Vật mất khó tìm, Bệnh thuyên giảm, Phong thủy đại cát

” id=”so34″>
QUẺ SỐ 35 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 35 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 35 – Xâm Trung

衣冠重整舊家風
道是無窮却有功
掃去當途荆棘刺
三人若議再和同

Âm

Y quan trùng chỉnh cựu gia phong
Đạo thị vô cùng khước hữu công
Tảo Khứ đương đồ kinh cức thích
Tam nhân nhược nghị tái hòa đồng

Dịch

Chỉnh trang áo mão giữ gia phong
Lời phải tới cùng chẳng uổng công
Quét sạch chông gai đường bước tới
Ba người tái họp ý tương đồng

Lời bàn

Không cần lo ngại, Tự có thời tốt, Nếu hỏi đường đi, Trước mặt sẽ tốt

Điềm quẻ ứng

Trùng chỉnh y quan, Mọi việc trước khó sau dễ
Tích Cổ: Đường Tăng thỉnh kinh

Luận giải

Gia đạo loạn, tự thân cát, Cầu tài tốt, Giao dịch lợi, Hôn nhân trở ngại, Người đi tới,
Tìm người có, Điền vụ bất lợi, Lục súc hưng vượng, Kiện tụng hữu lý, Di dời an,
Vật mất tìm chậm có, Bệnh cầu khấn thì khỏi, Phong thủy đại cát.

” id=”so35″>
QUẺ SỐ 36 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 36 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 36 – Xâm Trung

眼前病訟不須憂
實地資財盡可收
恰是猿猴金鎖脫
自歸山洞去來遊

Âm

Nhãn tiền bệnh tụng bất tu ưu
Thực địa tư tài tận khả thu
Kháp thị viên hầu kim tỏa thoát
Tự qui sơn động kháp lai du

Dịch

Tiền đồ bệnh tật chẵng cần lo
Muốn thu tài vật có trời phò
Đời khỉ xích vàng đâu khóa được
Núi cũ quay về sống tự do

Lời bàn

Thoát qua mọi việc, Phải tự an lòng. Đợi khi thời tới, Tìm đường thẳng ngay

Điềm quẻ ứng

Khỉ rừng thoát khóa, Mọi việc trước khó sau dể
Tích Cổ: Tương Tử gặp bạn

 Luận giải

Gia đạo bất an, Tự thân bình, Cầu tài đại lợi, Giao dịch chờ thời, Hôn nhân chưa thành,
Người đi tới, Tim người có, Điền vụ sung túc, Lục súc bình, Kiện tụng có lý, Di dời cát,
Vật mất tìm về hướng xa, Bệnh lâu an, Phong thủy cát.

” id=”so36″>
QUẺ SỐ 37 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 37 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 37 – Xâm Trung

欲待身安運泰時
風中燈燭不相宜
不如收拾深堂坐
庶免光瑶靜處輝

Âm

Dục đãi thân an vận thái thời
Phong trung đăng chúc bất tương nghi
Bất như thâu thập thâm đường tọa
Thứ miễn an nhiên tịnh xứ huy

Dịch

Ngọc quỳnh nơi tối tỏa quang chi
Tựa cữa ngồi nhàn đễ nghĩ suy
Như đèn gặp gió lung lay động
Khang thái an nhiên phải có thì

Lời bàn

Ở yên an thân, Đợi ngày giờ tốt, Không gây điều xấu, Giữ như cũ khỏi lo

Điềm quẻ ứng

Như đèn gặp gió, Mọi việc thủ thường mới tốt.
Tích Cổ: Lý Tịnh qui sơn

 Luận giải

Gia đạo giữ như cũ, Tự thân bình, Cầu tài có, Giao dịch khó, Hôn nhân không hợp,
Kiện tụng hòa, Người đi có tin, Điền vụ thu tốt, Lục súc an, Tìm người gặp, Di dời giữ như cũ,
Bệnh Hung, Phong thủy không nên sửa

” id=”so37″>
QUẺ SỐ 38 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 38 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 38 – Xâm Hạ
月照天書静處期
忽遭雲霧又昏迷
寛心祈待雲霞散
此時更改好施為

Âm

Nguyệt chiếu thiên thư tịnh xứ kỳ
Hốt tao vân vụ hựu hôn mê
Khoan tâm kỳ đãi vân hà tán
Thử thời canh cải hảo thi vi

Dịch

Cảnh êm trăng rọi quyển thiên thư
Bổng chốc mây che tối thế ư
Yên lòng chờ đợi tan mây khói
Từ đấy đổi thay được ý như

Lời bàn

Gia đạo buồn phiền, Nhân khẩu gặp nạn, Khấn làm phúc thì khỏi hộ, Lo bị hao tài

Điềm quẻ ứng

Mây khói che trăng. Mọi việc chưa toại, Giữ như cũ thì hơn.
Tích Cổ: Hà Văn Tú gặp nạn

Luận giải

Gia đạo bất an, Tự thân làm phúc thì khỏi, Cầu tài khó, Giao dịch đợi thời, Hôn nhân khó hơp,
Người đi trở ngại, Điền vụ lục súc tổn, Tìm người gặp, Kiện tụng hòa, Di dời an,
Vật mất khó tìm, Bệnh dần an, Phong thủy sửa đổi.

” id=”so38″>
QUẺ SỐ 39 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 39 – Quan Âm Linh Xâm

Số 39 – Xâm Hạ

天邊消息實難思
切莫多心望强求
若把石頭磨作鏡
曾知枉費己功夫

Âm

Thiên biên tiêu tức thực nan tư
Thiết mạc đa tâm vọng cưỡng cầu
Nhược bả thạch đầu mai tác kính
Tăng tri uổng phí kỷ công phu

Dịch

Tin tới từ xa khó đoán suy
Nhọc lòng tính toán cố mà chi
Ví đem đá núi mài làm kính
Uổng phí công lao có ích gì

Lời bàn

Trăm phương dụng kế, Uổng phí công phu, Chi bằng giữ như cũ, Tìm hiểu nguyên do

Điềm quẻ ứng

Thủ thường an tịnh, Đợi thời thuận lợi mới làm
Tích Cổ: Khương Nữ tầm phu

Luận giải

Gai đạo an, Tự thân đề phòng, Cầu tài bình, Giao dịch trở ngại, Hôn nhân không hợp,
Người đi động, Điền vụ lợi, Lục súc tổn, Tìm người khó, Kiện tụng thua, Di dời bình,
Vật mất tìm không thấy, Bệnh an, Phong thủy đại cát.

” id=”so39″>
QUẺ SỐ 40 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 40 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 40 – Xâm Trung

红輪西墜兔東升
百事陽消宜長陰
若是女人才望用
增添財祿福其心

Âm

Hồng luân tây trụy thố đông thăng
Bá sự dương tiêu nghi trưởng âm
Thị nhược nữ nhân tài vọng dụng
Tăng thêm tài lộc phúc kỳ tâm

Dịch

Bóng trời lặng dứt trăng hướng đông
Âm thịnh dương suy phải thế không
Nếu thật nữ nhân tài giỏi vậy
Tăng thêm tài lộc phúc thêm hồng

Lời bàn

Âm lợi nữ nhân, Chẳng hợp nam tử. Nếu có cầu mưu, Tiền hung hậu cát

Điềm quẻ ứng

Âm thịnh dương suy. Mọi việc trước khó sau dể
Tích Cổ: Võ Tắc Thiên đăng vị
Gia đạo bất lợi, Tự thân làm phúc thì khỏi, Cầu tài đợi thời, Giao dịch cát, Hôn nhân bất hợp,
Điền vụ lục súc vượng, Người đi trở ngại, Tìm người chưa gặp, Kiện tụng thua, Di dời đại cát,
Vật mất tìm không thấy, Bệnh nhiều lo âu, Phong thủy cát.

” id=”so40″>
QUẺ SỐ 41 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 41 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 41 – Xâm Trung

認賊却為作子將
莫貪眼下有此糧
無限好言君記取
他年更慮遇悲傷

Âm

Nhận tặc khước vi tác tử tương
Mạc tham nhãn hạ hữu ta lương
Vô hạn hảo ngôn quân ký thủ
Tha niên cánh lự ngộ bi thương

Dịch

Đừng có nghe chi chuyện ngọt ngào
Nhiều lời hứa ảo chớ tin mau
Kẻ cướp nếu thâu làm nghĩa tử
Sau này ắt gặp chuyện buồn đau

Lời bàn

Chỉ một việc này, Chớ có tính sai. Khắc ghi trong lòng, Khỏi sanh u sầu

Điềm quẻ ứng

Nhận giặc làm con, Moi việc giả chân lẫn lộn
Tích Cổ: Đổng Trác thâu Lữ Bố

Luận giải

Gia đạo bất an, Tự thân bình thường, Cầu tài phải đợi, Giao dịch khó, Hôn nhân chưa hợp,
Người đi tới, Tìm người có, Lục súc an, Điền vụ trung bình, Kiện tụng hòa, Di dời y cựu,
Vật mất tìm không thấy, Bệnh giải trừ, Phong thủy an ;

” id=”so41″>
QUẺ SỐ 42 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 42 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 42 – Xâm Thượng

君皇聖后總為恩
復待祈禳無损增
一切有情皆受用
人間天上得期亨

Âm

Quân hoàng thánh hậu tổng vi ân
Phục đãi kỳ nhương vô tổn tăng
Nhất thiết hữu tình giai thụ dụng
Nhân gian thiên thượng đắc kỳ hanh

Dịch

Thánh thần vua chúa với ân trời
Giúp cho phúc lộc tỏa nơi nơi
Mọi điều lòng thiện ra làm việc
Đất rộng trời cao mới sáng ngời

Lời bàn

Trời vua ban phước, Sau trước chớ quên, Sớm hôm niệm lễ, Thành tâm khấn cầu

Điềm quẻ ứng

Trời ban ân trạch, Mọi việc thành tựu đại cát
Tích Cổ: Mục Liên gặp Mẹ

Luận giải

Gia đạo làm phúc thì khỏi, Tự thân đông cát, Cầu tài chưa có, Giao dịch thành, Hôn nhân cát,
Người đi động, Điền vụ lục súc trung bình, Tìm người thấy, Kiện tụng thắng,
Di dời y cũ, Vật mất tìm không gặp, Bệnh dứt, Phong thủy an.

” id=”so42″>
QUẺ SỐ 43 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 43 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 43 – Xâm Thượng

天地變通萬物原
自榮自养自安然
包羅萬象皆精彩
事事如心謝聖賢

Âm

Thiên địa biến thông vạn vật nguyên
Tự vinh tự dưỡng tự an nhiên
Bao la vạn tượng giai tinh thái
Sự sự như tâm tạ thánh hiền

Dịch

Đất trời luân chuyển vật còn nguyên
Tự thân vinh diệu tự an nhiên
Các việc từ đây thêm khởi sắc
Thành tâm kính lễ tạ thần tiên

Lời bàn

Trời sinh vạn vật, Mưu vọng điều không. Phước đức tương trợ, Điềm lành trùng trùng

Điềm quẻ ứng

Thiên địa giao hòa, Mọi việc đại cát vô nguy
Tích cổ: Hành Giả đắc đạo

Luận giải

Gia đạo cát, Tự thân an, Cầu tài có, Giao dịch lợi, Hôn nhân hợp, Người đi trở ngại,
Điền vụ lục súc trung bình, Tìm người gặp, Kiện tụng thắng, Di dời lợi,
Vật mất tìm về hướng đông nam, Bệnh làm phúc thì khỏi, Phong thủy hướng đông và tây cát.

” id=”so43″>
QUẺ SỐ 44 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 44 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 44 – Xâm Trung

棋逢敵手着相宜
黑白盤中末决時
皆因一着知勝敗
教須自有好推宜

 Âm

Kỳ phùng địch thủ trước tương nghi
Hắc bạch bàn trung vị quyết thì
Giai nhân nhất trước tri thắng bại
Giáo tu tư hữu hảo suy nghi

 Dịch

Bài cờ đen trắng đễ tranh nhau
Công thủ đôi bên bước nước vào
Kỳ phùng địch thủ cần suy tính
Thế trận đúng rồi rỏ thấp cao

Lời bàn

Cầu chuyện trong lòng, Tỷ như chơi cờ. Rỏ rồi thắng bại, Phải dụng tâm cơ

Điềm quẻ ứng

Kỳ phùng địch thủ, Mọi việc tốn tâm cơ mới tốt
Tích Cổ: Khương Duy xem trận

Luận giải

Gia đạo đại lợi, Tự thân bình ổn, Cầu tài toại ý, Giao dịch lợi, Hôn nhân chưa hợp,
Người đi tìm người tới, Điền vụ bình, Lục súc tổn, Kiện tụng hòa, Di dời thủ cựu
Vật mất tìm không thấy, Bệnh làm phúc thì khỏi, Phong thủy giữ như cũ.

” id=”so44″>
QUẺ SỐ 45 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 45 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 45 – Xâm Thượng

温柔自古勝剛強
積善之門大吉昌
若是有人占此卦
宛如正渴遇瓊漿

Âm

Ôn nhu tự cổ thắng cương cường
Tích thiện chi môn đại cát xương
Nhược thị hữu nhân chiêm thử quẻ
Uyển như chánh khác ngộ quỳnh tương

Dịch

Cữa nhà tích thiện đại phồn vinh
Cương nhu tự cổ đã phân minh
Người được quẻ này vui rạng rở
Khát nước miệng khô gặp rượu quỳnh

Lời bàn

Trời đất nhận biết, Ứng nghiệm phi thường, Phật thần phò trợ, Được rồi chớ quên
Điêm quẻ ứng
Tích thiện ôn nhu. Mọi việc quí nhân hòa hiệp
Tích Cổ: Nhân Tông gặp tiên

Luận giải

Gia đạo cát, Tự thân an, Cầu tài toại, Giao dịch lợi, Hôn nhân hợp, Người đi trở ngại,
Kiện tụng thắng, Điền vụ thu cát, Lục súc trung bình, Tìm người thấy, Di dời lợi,
Vật mất tìm về hướng đông, Bệnh làm phúc thì khỏi, Phong thủy hướng đông và tây cát lợi.

” id=”so45″>
QUẺ SỐ 46 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 46 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 46 – Xâm Trung

勸君耐守舊生涯
把定心腸自起歹
直待有人輕助力
枯枝老樹再花開

Âm

Khuyến quân nại thủ cựu sinh nhai
Bả định tâm trường vật khởi đài
Trực đãi hữu nhân khinh trợ lực
Cô chi lão thụ tái hoa khai

Dịch

Cuộc sống phải chờ chớ đổi thay
Giữ lòng ngay thẳng chẳng làm sai
Đợi lúc người hiền ra nhẹ giúp
Cây già cành ít vạn hoa khai

Lời bàn

Giữ như cũ chờ thời, Việc tự thành tựu. Động tất đa tai, Ẩn yên khỏi lổi

 Điềm quẻ ứng

Cây khô sanh hoa, Việc tự có thành tựu
Tích Cổ: Vị Thủy buông câu.

Luận giải

Gia đạo an, Tự thân cát, Cầu tài lợi, Giao dịch thành, Hôn nhân tựu, Người đi trở ngại,
Điền vụ bình, Lục súc khó, Tìm người dò, Kiện tụng cát, Di dời y cựu,
Vật mất tìm khó gặp, Bệnh làm phúc thì khỏi, Phong thủy cát.

” id=”so46″>
QUẺ SỐ 47 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 47 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 47 – Xâm Thượng

錦上添花色愈鮮
運來祿馬喜双全
時人莫恨功名晚
一舉登科四海傳

Âm

Cẩm thượng thiêm hoa sắc dữ tiên
Vận lai lộc mã hỷ song toàn
Thời nhân mạc hận công danh vãng
Nhất cử đăng khoa tứ hải truyền

Dịch

Gấm điểm thêm hoa sắc thắm tươi
Phước lộc giờ đây mười vẹn mười
Đừng giận công danh sao đến trễ
Bảng hổ danh đề rạng khắp nơi

Lời bàn

Giữ cũ biến mới, Mẹ cha hộ giúp. Toại chí bình sanh, Đều do vân mạng

Điềm quẻ ứng

Trên gấm thêm hoa, Mọi sự đại cát đại lợi
Tích Cổ: Lương Hiệu đăng khoa

Luận giải

Gia đạo làm phúc thì khỏi, Tự thân an, Cầu tài lợi, Giao dịch trở ngại, Hôn nhân hợp, Người đi trể,
Điền vụ tốt, Lục súc bình, Tìm người có, Kiện tụng hòa, Di dời cát,
Vật mất tìm về hướng tây bắc, Bệnh làm phúc thì khỏi, Phong thủy lợi

” id=”so47″>
QUẺ SỐ 48 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 48 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 48 – Xâm Trung

昆鳥秋來化作鹏
好遊快樂喜飛騰
翶翔萬里雲霄去
余外諸禽總不能

Âm

Côn điểu thu lai hóa tác bằng
Hảo du khoái lạc hỷ phi đằng
Cao tường vạn lý vân tiêu khứ
Dư ngoại chư cầm tổng bất năng

Dịch

Chim cả hóa bằng khi tới thu
Trời xanh bay lượn cánh phiêu du
Các loại chim kia sao sánh được
Vút cao lướt tới vượt mây mù

Lời bàn

Chim côn hóa bằng, Chim khác sao sánh. Bẻ nhành quế thơm, Phước lộc tự đến

 Điềm quẻ ứng

Chim côn hóa đại bàng. Việc có chuyển biến
Tích Cổ: Hàn Tín treo ấn soái

Luận giải

Gia đạo lợi, Tự thân cát, Cầu tài thu vượng, Giao dịch nên trể, Hôn nhân không hợp,
Người đi trở ngại, Điền vụ bình, Lục súc xuân lợi, Tìm người thấy, Kiện tụng thắng,
Di dời giữ như cũ, Vật mất tìm về hướng tây, Bệnh làm phúc thì khỏi, Phong thủy an

” id=”so48″>
QUẺ SỐ 49 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 49 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 49 – Xâm Trung

天寒地凍水成冰
何須貧吝取功名
守己只宜静處坐
待時興變自然明

Âm

Thiên hàn địa đống thủy thành băng
Hà tu bần tiện thủ công danh
Thủ kỷ chỉ nghi tịnh xứ tọa
Đãi thời hưng biến tự nhiên minh

Dịch

Rét về sông lạnh đóng băng nhanh
Khổ nghèo ý vọng công danh thành
Chi bằng rèn chí nơi thanh vắng
Chờ ngày biến đổi tỏ thanh danh

Lời bàn

Nước kết thành băng, Băng tan thành nước. Nếu có mưu tính, Cũng vậy mà thôi

Điềm quẻ ứng

Nước đóng thành băng. Chuyện không được uổng cầu
Tích Cổ: Vương Tường cầu lý ngư

Luận giải

Gia đạo bất an, Tự thân làm phúc thì khỏi, Cầu tài khó, Giao dịch trở ngại, Hôn nhân không hợp
Người đi trở ngại, Điền vụ thiệt hại, Lục súc tổn, Tìm người gặp, Kiện tụng hòa,
Di dời y cựu, Vật mất khó tìm, Bệnh giảm, Phong thủy đại cát.

” id=”so49″>
QUẺ SỐ 50 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 50 – Quan Âm Linh Xâm

Số 50 – Xâm Thượng

五湖四海任君行
高挂帆蓬自在撑
若得順風隨即至
滿船寶貝喜層層

Âm

Ngũ hồ tứ hải nhậm quân hành
Cao quải phàm bồng tự tại xanh
Nhược đắc thuận phong tùy tức chí
Mãn thuyền bảo bối hỷ tằng tằng

Dịch

Biển hồ lồng lộng tự do đi
Ra tay lèo lái có lo gì
Thuận gió giong buồm về bến sớm
Đầy thuyền châu báu rạng tràn mi

Lời bàn

Tự tại ung dung, Chẳng cần ra sức, Tài lộc trùng trùng, Vô cùng hoan hỷ

Điềm quẻ ứng

Thuận gió đi thuyền, Các việc đại thuận đại cát
Tích Cổ: Đào Chu qui ngũ hồ

Luận giải

Gia đạo lợi, Tự thân cát, Cầu tài tây lợi, Giao dịch chậm, Hôn nhân không hợp,
Người đi trở ngại, Điền vụ thu lợi, Lục súc xuân vượng, Tìm người có, Kiện tụng thua,
Di dời giữ như cũ, Vật mất tìm về hướng tây, Bệnh giải trừ, Phong thủy hướng nam cát.

” id=”so50″>
QUẺ SỐ 51 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 51 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 51 – Xâm Thượng

夏日炎天日最長
人人愁熱悶非常
也解知人天地意
薰風拂拂自然凉

Âm

Hạ nhật diêm thiên nhật tối trường
Nhân nhân sầu nhiệt muộn phi thường
Dã giải tri nhân thiên địa ý
Huân phong phất phất tự nhiên lương

Dịch

Ngày hè trời nóng kéo qua đêm
Người người oi bức lại buồn thêm
Bổng chốc đất trời thông hiểu ý
Gió thơm thổi nhẹ lướt qua thềm

Lời bàn

Tiến thoái không ngờ, Tự có thời tốt. Muốn mưu dùng việc, Chẵng nên làm càng

Điềm quẻ ứng

Người người buồn nhiệt. Mọi việc tùy tâm tùy ý
Tích Cổ: Khổng Minh vào Tứ Xuyên

Luận giải

Gia đạo cầu phúc, Tự thân cản phòng, Cầu tài thu cát, Giao dịch bình, Hôn nhân hợp,
Người đi động, Điền vụ tổn, Lục súc bình, Tìm người có, Kiện thụng cát, Di dời y cũ,
Vật mất tìm về phương bắc, Bệnh hoàn nguyện (cúng trả lễ lời van vái trước kia), Phong thủy cát.

” id=”so51″>
QUẺ SỐ 52 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 52 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 52 – Xâm Hạ

水中捉月費功夫
費盡功夫却又無
莫說閑言并亂語
枉勞心力强身孤

Âm

Thủy trung tróc nguyệt phí công phu
Phí tận công phu khước hựu vô
Mạc thuyết nhàn ngôn binh loạn ngữ
Uổng lao tâm lực cưỡng thân cô

Dịch

Mò trăng đáy nước để mà chi
Phí sức tốn công chẳng được gì
Bỏ tiếng ong ve lời không đẹp
Giử phận thân yên tránh thị phi

Lời bàn

Lời nói khó nghỉ, phí tâm lao lực. Trong nhà ưu phiền, Đợi gặp quí nhân

Điềm quẻ ứng

Tham công phí sức, Mọi việc lao tâm phí lực
Tích Cổ: Lý Bạch say rượu mò trăng

Luận giải

Gia đạo bất an, Tự thân thiếu cát, Cầu tài trung bình, Giao dịch khó, Hôn nhân chưa tựu,
Người đi hiểm, Điền vụ bình, Lục súc suy, Tìm người tới, Kiện tụng hòa, Di dời bình thường
Bệnh tìm gặp thuốc, Phong thủy cát.

” id=”so52″>
QUẺ SỐ 53 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 53 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 53 – Xâm Trung

失意番成得意時
龍吟虎嘯兩相宜
青天自有通霄路
許我功名再有期

Âm

Thất ý phiên thành đắc ý thời
Long ngâm hổ khiếu lưỡng tương nghi
Thanh thiên tự hữu thông tiêu lộ
Hứa ngã công danh tái hữu kỳ

Dịch

Vận số từ đây đã đổi thay
Như cọp giỡn trăng rồng cởi mây
Trời cao mở lối ta đi tới
Thành tựu công danh đã đến ngày

Lời bàn

Gọi tới phải tới, Nói dừng nên dừng. Tự có hanh thông, Sự tới có lợi

Điềm quẻ ứng

Long ngâm hổ khiếu, Mọi việc thuận ý, có hy vọng
Tích Cổ: Lưu Bị chiêu thân

Luận giải

Gia đạo bất an, Tự thân thiếu cát, Cầu tài trung bình, Giao dịch khó, Hôn nhân thành tựu,
Người đi tới, Điền vụ bình, Lục súc tổn, Tìm người tới, Kiện tụng hòa, Di dời cát,
Vật mất tìm thì có, Bệnh an, Phong thủy cát.

” id=”so53″>
QUẺ SỐ 54 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 54 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 54 – Xâm Hạ

夢中得寳醒來無
移自南山只是鋤
若問婚姻并問病
別尋條路為相扶

Âm

Mộng trung đắc bảo tỉnh lai vô
Tự vị nam sơn chỉ thị sừ
Nhược vấn hôn nhân binh vấn bịnh
Biệt tầm điều lộ vi tương phù

Dịch

Nắm mơ được ngọc tỉnh tay không
Một cuốc dời non uổng phí công
Bệnh tật hôn nhân người nếu hỏi
Tìm con đường khác đễ cầu trông

Lời bàn

Vật ở trong nước, Hình ảnh lung linh. Đều do phân định, Không cần phân minh

Điềm quẻ ứng

Mộng trung đắc bảo, Mọi việc uổng tâm phí sức
Tích Cổ: Mã Siêu truy Tào

Luận giải

Gia đạo thiếu an, Tự thân cẩn phòng, Cầu tài trở, Giao dịch khó, Hôn nhân đợi thời,
Điền vụ lục súc trệ, Người đi chưa tới, Tìm người gặp, Kiên tụng thua, Di dời cát,
Vật mất tìm về không, Bệnh tìm gặp thuốc, Phong thủy bất an.

” id=”so54″>
QUẺ SỐ 55 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 55 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 55 – Xâm Thượng

父腎傳子子流傳
衣食豐隆只靠天
堂上樁萱人快樂
飯饑渴飲進因眠

Âm

Phụ hiền truyền tử tử lưu truyền
Y thực phong lưu chỉ kháo thiên
Đường thượng thung quyên nhân khoái lạc
Phạn cơ khát ẫm tấn nhân miên

Dịch

Gia phong phúc đức mãi truyền nhau
Ăn no mặc ấm tại trời cao
Song thân nhìn thấy tâm vui vẽ
Cơm rượu đủ đầy giấc yên mau

Lời bàn

Nối tre dẫn nước, Lưu truyền chẵng dứt. Quân tử mưu vọng, Vô cùng vui vẽ

Điềm quẻ ứng

Riếp trúc dẫn nước, Mọi việc điều tốt cã
Tích Cổ: Châu Võ Vương đăng vị

Luận giải

Gia đạo kém an, Tự thân như ý, Cầu tài lợi, Giao dịch thành, Hôn nhân hợp, Người đi động,
Tìm người khó, Điền vụ cát, Lục súc tổn, Kiện tụng có quí nhân, Di dời cát, Vật mất tìm về có,
Bệnh cầu khấn thì khỏi, Phong thủy cát.

” id=”so55″>
QUẺ SỐ 56 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 56 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 56 – Xâm Trung

灘小石溪流水方
風清明月貴人鄉
路須借問何方去
管取林中花草香

Âm

Than tiểu thạch khê lưu thủy phương
Phong thanh minh nguyệt quí nhân hương
Lộ tu tá vấn hà phương khứ
Quản thủ lâm trung hoa thảo hương

Dịch

Bải cạn khe sâu nước chảy quanh
Trăng trong gió mát người vắng tanh
Đi đường cần hỏi phương nào tới
Thơm ngát hoa rừng tới hái nhanh

Lời bàn

Mưu tính dụng sự, Uổng phí nhọc lòng. Giữ như cũ chờ thời, Việc sau đại cát

Điềm quẻ ứng

Thuyền đi sông cạn, Làm việc phải có quí nhân giúp
Tích Cổ: An lộc Sơn mưu phản

Luận giải

Gia đạo an, Tự thân cát, Cầu tài trung bình, Giao dịch lợi, Hôn nhân toại ý, Người đi tới,
Điền vụ thu lợi, Lục súc tổn, Tìm người có, Kiện tụng thắng lý, Di dời cát, Vật mất tìm về trể,
Bệnh dứt nhanh, Phong thủy cần sửa.

” id=”so56″>
QUẺ SỐ 57 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 57 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 57 – Xâm Trung

說是說非過耳風
好衣好祿自然隆
莫將記取當年事
汝意還如我意同

Âm

Thuyết thị thuyết phi quá nhĩ phong
Hảo y hảo lộc tự nhiên long
Mạc tương ký thủ đương niên sự
Nhữ ý hoàn như ngã ý đồng

Dịch

Lời phàm như gió thoảng qua tai
Đừng có giữ chi chuyện quấy này
Anh tôi nay ý đồng tương hợp
Phước lộc an vui đã đến ngày

Lời bàn

Có mưu vọng gì, Đều đại hoan hỷ. Việc làm công minh, Như con gặp mẹ

Điềm quẻ ứng

Hài nhi thấy Mẹ, Mọi việc có quí nhân đại cát
Tích Cổ: Đổng Trọng tầm thân

Luận giải

Gia đạo bất an, Tự thân bình, Cầu tài thuận, Giao dịch thành, Hôn nhân hợp, Người đi trở,
Điền vụ tựu, Tìm người khó, Kiện tụng hòa, Di dời giữ như cũ, Vật mất tìm về không có,
Bệnh cầu phước thì khỏi, Phong thủy cát.

” id=”so57″>
QUẺ SỐ 58 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 58 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 58 – Xâm Trung

君須記話說直言
別藝莫求在外村
除是其餘都不利
切須守舊以生存

Âm

Quân tu ký thoại thuyết trực ngôn
Biệt nghệ mạc cầu tại ngoại thôn
Trừ thị kỳ dư đô bất lợi
Thiết tu giữ như cũ dĩ sinh tồn

Lời bàn

Nên đứng thì đứng, Nên ngồi thì ngồi. Đừng làm việc khác, Theo cũ thì hơn

Điềm quẻ ứng

Thủ thường đợi thời, Mọi việc giữ như cũ mới cát lợi
Tích Cổ: Văn Vương hỏi quẻ

Luận giải

Gia đạo bình thường, Tự thân bất lợi, Cầu tài cát, Giao dịch thành, Hôn nhân trở,
Người đi chậm tới, Điền vụ bingf, Lục súc tổn, Tìm người thấy, Kiện tụng thua,
Di dời giữ như cũ, Bệnh khó hết, Vật mất tìm không gặp, Phong thủy cải đổi

” id=”so58″>
QUẺ SỐ 59 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 59 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 59 – Xâm Trung

直上重樓去藏身
四圍荆棘繞為林
天高君命長和短
得ㄧ番成失二人

Âm

Trực thượng trùng lâu khứ tàng thân
Tứ vi kinh cức Nhiểu vi lâm
Thiên cao quân mệnh trường hòa đoản
Đắc nhất phiên thành thất nhị nhân

Dịch

Lên lầu cao ấy ẩn thân ngay
Gai nhọn thành rừng tứ phía vây
Mạng trời đã định dài hay ngắn
Được chỉ một thôi mất tới hai

Lời bàn

Như uống rượu say, Chỉ nên giữ như cũ. Đời thời cát lai, mới không sai lổi

 Điềm quẻ ứng

Giữ như cũ tùy thời. Việc nên đợi thời mới tốt
Tích Cổ: Trương Lương ẩn núi

Luận giải

Gia đạo cầu phước thì khỏi, Tự thân an, Cầu tài bình, Giao dịch thành, Hôn nhân không hợp,
Người đi tới, Tìm người trở, Điền vụ bình, Lục súc đại lợi, Kiện tụng thua, Di dời cát,
Vật mất tìm không gặp, Bệnh cầu phúc thì khỏi, Phong thủy cát.

” id=”so59″>
QUẺ SỐ 60 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 60 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 60 – Xâm Hạ

抱薪救火大皆燃
焼遍三天亦復然
若問榮華并出入
不如收拾枉勞心

 Âm

Bảo tân cứu hỏa đại giai nhiên
Nhiểu biến tam thiên diệc phục nhiên
Nhược vấn vinh hoa bính xuất nhập
Bất như thâu thập uổng lao tâm

Dịch

Củi khô cứu lửa được đâu nào
Âm ỷ ba ngày bổng ngút cao
Phú quí tới lui ai nếu hỏi
Yên thân thu gọn khỏi lao đao

Lời bàn

Ngàn phương tính kế, Một lần sai trái. Đừng có làm gì, E vướng chẳng may

Điềm quẻ ứng

Củi khô cứu hỏa, Việc chi cẩn thận đề phòng
Tích Cổ: Xích Bích hao binh

Luận giải

Gia đạo hung, Tự thân cầu bảo, Cầu tài ít có, Giao dịch khó, Hôn nhân không hợp,
Người đi trể, Điền vụ bất lợi, Lục súc tổn, Tìm người dò, Kiện tụng thua,
Vật mất tìm về phương tây, Bệnh phải lo tìm thầy, Phong thủy bình.

” id=”so60″>
QUẺ SỐ 61 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 61 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 61 – Xâm Trung

日上吟詩月下歌
逢場作戲笑呵呵
相逢會過難藏避
喝彩唱齊連哩囉

Âm

Nhựt thượng ngâm thi nguyệt hạ ca
Phùng trường tác hí tiếu kha kha
Tương phùng hội quá nan tàng tỵ
Khát thái xướng tề liên lý la

Dịch

Ngày mãi ngâm thơ tối hát ca
Gặp trò tuồng diễn cười ha ha
Mê ánh đèn màu sao phải tránh
Bắt nhịp đồng ca ta tí ta

Lời bàn

Người đẹp tại nhà, Ngâm nga thi khúc > Tấm lòng hoan hỷ, Mạng có họa phước

Điềm quẻ ứng

Giữ như cũ tùy ý. Phải đợi thời cát lợi
Tích Cổ: Tô Tiểu Muội trách chồng

Luận giải

Gia đạo an, Tự thân cát, Cầu tài thuận, Hôn nhân thành, Người đi tới, Tìm người có,
Điền vụ bình, Lục súc vượng, Kiện tụng hữu lý, Di dời cát, Vật mất tìm không gặp,
Bệnh thuyên giảm, Phong thủy đại cát.

” id=”so61″>
QUẺ SỐ 62 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 62 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 62 – Xâm Trung

晨昏全赖佛扶持
須是逢危却不危
若得貴人相引處
那時財帛亦相隨

Âm

Thần hôn toàn lại Phật phò trì
Tu thị phùng nguy khước bất nguy
Nhược đắc quí nhân tương dẫn xứ
Na thời tài bạch diệc tương tùy

Dịch

Sớm hôm nhờ được Phật phò trì
Có gặp chuyện nguy cũng chẳng nguy
Nếu được quí nhân ra hướng dẫn
Tiền tài tơ gấm mặc xài đi

Lời bàn

Bình bình yên ổn, Bốn phương danh hiển. Thay cũ đổi mới, Chẳng có hung nguy

Điềm quẻ ứng

Thần Phật hộ độ, Việc chi nhẫn nại đại cát
Tích Cổ: Đường tăng đắc đạo

Luận giải

Gia đạo an, Tự thân cát, Cầu tài hướng tây, Giao dịch toại, Hôn nhân thành, Người đi trở
Điền vụ bình, Lục súc lợi, Tìm người hướng tây, Kiện tụng thua, Di dời giữ như cũ,
Vật mất tìm có, Bệnh cầu phước thì khỏi, Phong thủy cát.

” id=”so62″>
QUẺ SỐ 63 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 63 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 63 – Xâm Trung

昔日行船失了針
今朝依舊海中尋
若然尋得原針在
也費功夫也費心

Âm

Tích nhật hành thuyền thất liễu châm
Kim triêu y cựu hải trung tầm
Nhược nhiên tầm đắc nguyên châm tại
Dẫ phí công phu dã phí tâm

Dịch

Hôm kia thuyền dạo đánh rơi kim
Sáng nay biển rộng biết đâu tìm
Nếu như tìm có ngay nơi cũ
Đã phí công phu lại phí tim

Lời bàn

Phước từ lộc sanh, Lộc là nguồn phước. Nói cho rỏ ràng, Chỉ nên thủ cựu

Điềm quẻ ứng

Bể cả tìm kim. Mọi việc phí hao tâm lực
Tích Cổ: Nữ Oa luyện đá

Luận giải

Gia đạo ít lợi, Tự thân cẩn phòng, Cầu tài có, Giao dịch thành, Hôn nhân không hợp,
Người đi trễ, Điền vụ cát, Lục súc đừng nuôi, Tìm người khó, Kiện tụng hòa,
Di dời nên Vật mất tìm không gặp, Bệnh khó hết, Phong thủy tạm an.

” id=”so63″>
QUẺ SỐ 64 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 64 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 64 – Xâm Hạ

游魚却在碧波池
撞遭羅網四邊圍
思量無計翻身出
事到頭來惹是非

Âm

Du ngư khước tại bích ba trì
Chàng tao la võng tứ biên vi
Tư lường vô kế phiên thân xuất
Sự đáo đầu lai nhạ thị phi

Dịch

Sóng xanh ao rộng cá tung tăng
Vướng nhằm lưới cước bốn bề giăng
Nghĩ kế trăm phương sao thoát khỏi
Chuyên thêm rắc rối khó chi bằng

Lời bàn

Yên thân trong nhà, Họa từ trời xuống. Sớm lo phòng bị, Qua khỏi tai ương

Điềm quẻ ứng

Cá bơi vướng lưới. Trăm việc phải đề phòng
Tích Cổ: Mã tiền bạt thủy

Luận giải

Gia đạo hung, Tự thân hiểm, Cầu tài hư, Giao dịch trung bình, Hôn nhân không hợp,
Người đi trở, Điền vụ tổn, Lục súc suy, Tìm người dò hỏi, Kiện thụng thua,
Di dời cát, Vật mất tìm không gặp, Bệnh nguy hiểm, Phong thủy thay đổi.

” id=”so64″>
QUẺ SỐ 65 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 65 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 65 – Xâm Hạ

眼前歡喜末喜歡
亦不危時亦不安
割肉成瘡為甚事
不如守舊待時光

Âm

Nhãn tiền hoan hỷ vị hỷ hoan
Diệc bất nguy thời diệc bất an
Cát nhục thành thương vi thậm sự
Bất như thủ cựu đãi thời quang

Dịch

Vui mừng trước mặt chớ hân hoan
Việc chẳng nguy tai cũng chẳng an
Cắt da thành thẹo chi đau đớn
An thân chờ đợi lúc vinh quang

Lời bàn

Biết dừng thì dừng, Biết yên thì yên. Như tự cắt thịt, Đau đớn một phen

Điềm quẻ ứng

Cắt thịt thành thẹo. Mọi sự giữ như cũ chờ thời
Tích Cổ: Tôn Tẩn bị khổn vì Bàng Quyên

Luận giải

Gia đạo không an, Tự thân khẩu thiệt, Cầu tài bất lợi, Giao dịch: gặp tiểu nhân,
Hôn nhân không bền, Người đi trở, Điền vụ tổn, Lục súc suy, Tìm người sai,
Kiện tụng thua, Di dời y cựu, Vật mất tìm khó, bệnh khó hết, Phong thủy thay đổi.

” id=”so65″>
QUẺ SỐ 66 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 66 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 66 – Xâm Hạ

路險馬矮人急方
失群軍卒困相當
灘高風浪船槕破
日暮花殘天佭霜

Âm

Lộ hiểm mã nuy nhân cấp phương
Thất quân quân tốt khổn tương đương
Than cao phong lãng thuyền trạo phá
Nhật mộ hoa tàn thiên giáng sương

Dịch

Lộ hiểm người đi ngựa lại gầy
Quân kia lạc ngủ địch bao vây
Bải cạn sóng cao thuyền chạm vỡ
Chiều dần sương phủ hoa tàn bay

Lời bàn

Giử y như cũ, Yên tịnh không lỗi. Chẳng cầu mưu sự, Tự có tin vui

Điềm quẻ ứng

Vướng cạn bể thuyền. Mọi việc hiểm nên đề phòng
Tích Cổ: Bá Vương bị vây

Luận giải

Gia đạo sầu nghi, Tự thân tai hao, Cầu tài thất, Giao dịch bại, Hôn nhân không bền, Người đi trở ngại, Điền vụ lục súc tổn, Tìm người khó dò, Kiện tụng thua, Di dời chớ động, Bệnh giảm, Phong thủy bất lợi.

” id=”so66″>
QUẺ SỐ 67 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 67 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 67 – Xâm Thượng

ㄧ條金線秤君心
無減無增無重輕
為人心正平生日
文章全具藝光明

Âm

Nhất điều kim tuyến xứng quân tâm
Vô giảm vô tăng vô trọng khinh
Vi nhân tâm chánh bình sanh trực
Văn chương toàn cụ nghệ quang minh

Dịch

Tơ vàng một sợi thử lòng chàng
Bớt thêm nặng nhẹ vẫn bằng ngang
Làm người chánh trực cần phải giữ
Tron bộ văn chương ngời ánh quang

Lời bàn

Bình tâm chánh trực, Sau được thanh bình. Nên dựa chính mình, Thiên hạ an vui

Điềm quẻ ứng

Tâm bình chánh trực, Mọi việc bình ổn vô hung
Tích Cổ: Kim Tinh độ Đậu Nhi

Luận giải

Gia đạo an, Tự thân bình, Cầu tài thận trọng, Giao dịch ổn, Hôn nhân hợp, Người đi có tin, Điền vụ ổn, Lục súc an, Tim người thấy, Kiện tụng hòa, Di dời giữ như cũ, Vật mất tìm có, Bệnh cầu phước thì khỏi, Phong thủy bình.

” id=”so67″>
QUẺ SỐ 68 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 68 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 68 – Xâm Thượng

門延吉慶喜非常
積善之家大吉昌
田蠶諸事婚姻遂
病逢妙藥即安康

Âm

Môn diên cát khánh hỷ phi thường
Tích thiện chi gia đại cát xương
Điền tàm chư sự hôn nhân toại
Bệnh phùng diệu dược tức an khương

Dịch

Cửa nhà tích thiện đại phồn vinh
Mừng vui nối tiếp sắc thêm xinh
Điền vụ hôn nhân đều toại ý
Thuốc hay đuổi bệnh chóng khương ninh

Lời bàn

Mùa xuân nắng ấm, Trăm hoa đua nở. Việc đừng để chậm, Theo người hiển đạt
Tích Cổ: Quách Tử Nghi chúc thọ

Luận giải

Gia đạo vượng, Tự thân an, Cầu tài xuân vượng, Giao dịch toại, Hôn nhân thành,
Người đi tới, Điền vụ lợi, Lục súc vượng, Tìm người có, Kiện tụng thắng,
Di dời như ý, Vật mất gấp tìm thì có, Bệnh an, Phong thủy cát.

” id=”so68″>
QUẺ SỐ 69 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 69 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 69 – Xâm Trung

冬來嶺上ㄧ枝梅
葉落枝枯總不嶊
但得陽春帩急至
依然還我作花魁

Âm

Đông lai lãnh thượng nhất chi mai
Diệp lạc chi khô tổng bất thôi
Đản đắc dương xuân tiêu cấp chí
Y nhiên hoàn ngã tác hoa khôi

Dịch

Đông về đỉnh núi một cành mai
Cành khô lá rụng chẳng lung lay
Nắng ấm gió xuân rồi sẽ tới
Trả ngay danh hiệu hoa khôi này

Lời bàn

Tên bắn lên không, Thấy không chẳng không. Đợi mùa xuân tới, Xinh tươi sắc màu

 Điềm quẻ ứng

Hoa mai chiếm khôi. Việc phải chờ mới đại cát
Tích Cổ: Mai khai nhị độ (Hoa mai nở hai lần)

Luận giải

Gia đạo thiếu lợi, Tự thân làm phúc, Cầu tài cẩn thận, Giao dịch đợi thời, Hôn nhân trể,
Người đi lâu tới, Tìm người có, Điền vụ lục súc vượng, Kiện tụng thua, Vật mất tìm về hướng đông, Bệnh lo tìm thầy, Phong thủy cải sửa.

” id=”so69″>
QUẺ SỐ 70 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 70 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 70 – Xâm Hạ

朝朝恰是采花蜂
飛出西南又走東
春盡花殘無覓處
此心不變舊行踪

Âm

Triêu triêu kháp tự thái hoa phong
Phi xuất tây nam hựu tẩu đông
Xuân tận hoa tàn vô mịch xứ
Thử tâm bất biến cựu hành tung

Dịch

Như ong tìm mật ngọt hàng ngày
Vượt qua nam bắc lại đông tây
Xuân tàn hoa rụng nơi nào kiếm
Đôi cánh mỏng ngày bay vẫn bay

Lời bàn

Cuối cùng xuân đến, mưa lâu không tạnh. Muốn mưu việc gì, chẳng bằng yên tịnh

Điềm quẻ ứng

Ong tìm mật hoa, Mọi việc lao tâm phí lực
Tích Cổ: Lý Mật phản Đường

Luận giải

Gia đạo khẩu thiệt, Tự thân tiểu nhân, Cầu tài hao, Giao dịch phản phúc, Hôn nhân không bền, Người đi tra dò, Điền vụ lục súc tổn, Tìm người không, Kiện tụng thua, Vật mất tìm không gặp; Bệnh trở, Di dời giữ như cũ, Phong thủy sửa đổi.

” id=”so70″>
QUẺ SỐ 71 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 71 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 71 – Xâm Trung

誰曉蒼龍十九衝
女子當年嫁二夫
自是ㄧ弓架兩箭
馬龍切恐上安居

Âm

Thùy hiểu thương long thập bát xung
Nữ tử đương niên giá nhị phu
Tự thị nhất cung giá lưỡng tiễn
Mã long thiết khủng thượng an cư

Dịch

Rồng xanh ai rỏ vượt ngàn trùng
Gái hai lần gã nhất niên trung
Ngựa phi nước đại đâu yên ổn
Ví tựa hai tên lắp một cung

Lời bàn

Trùng trùng chẳng khỏi, Mọi sự do trời.Khéo lựa lời hay, Thư cựu cẩn phòng

Điềm quẻ ứng

Một cung lắp hai tên. Mọi việc tái hợp mới tốt.
Tích Cổ: Văn Quân thăm Tương Như

Luận giải

Gia đạo tổn, Tự thân thị phi, Tài hao lực, Giao dịch cẩn phòng, Hôn nhân tái hợp, Người đi trở, Điền vụ trễ thu, Lục súc tổn, Tim người có, Kiện tụng thua, Bệnh cầu phúc, Di dời cần sửa, Phong thủy sửa đổi.

” id=”so71″>
QUẺ SỐ 72 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 72 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 72 – Xâm Trung

養蜂須用求他蜜
只怕觸遭毛上針
須是眼前有异路
暗里染如荊棘林

Âm

Dưỡng phong tu dụng cầu tha mật
Chỉ phá súc tao mao thượng châm
Tu thị nhãn tiền hữu dị lộ
Ám lý nhiễm như kinh cức lâm

Dịch

Nuôi ong dùng sáp mật ngọt ngào
E rằng kim độc chạm vào đau
Trước mặt đường đi năm bảy nẻo
Kia kìa gai nhọn ẩn trong sâu

Lời bàn

Chuyện nên tỉ mĩ, Không được cưỡng cầu. Nuôi ong lấy mật, Có nhiều lai do

Điềm quẻ ứng

Nuôi ong lấy mật, mọi việc lao tâm
Tích Cổ: Vương Mãng cầu hiền

Luận giải

Gia đạo thiếu lợi, Tự thân cần phòng, Cầu tài trở, Giao dịch chậm, Hôn nhân cách trở,
Điền vụ lục súc thâu ít, Người đi trể, Tìm người khó, Kiện tụng thua, Di dời chớ động,
Vật mất tìm về hung, Bệnh thuyên giảm, Phong thủy đại cát.

” id=”so72″>
QUẺ SỐ 73 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 73 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 73 – Xâm Thượng

春來雷震百蟲鳴
翻身ㄧ轉離泥中
始知出入還來往
ㄧ朝變化便成龍

Âm

Xuân lai lôi chấn bá trùng minh
Phiên thân nhất chuyển ly nê trung
Thủy tri xuất nhập hoàn lai vãng
Nhất triêu biến hóa tiện thành long

Dịch

Xuân đến sấm rền rộ tiếng kêu
Chuyển mình trời đất dạo tiêu diêu
Côn trùng bay lượn nào ai hiểu
Hóa rồng ngày tới vượt vân tiêu

 Lời bàn

Sấm vang chuyển mùa, Ra vào đều sống. Có ngày biến hóa, Lên tới thiên môn

Điềm quẻ ứng

Sấm phát bá trùng, Mọi việc gặp quí nhân đại cát.
Tích Cổ: Trần kiều binh biến

Luận giải

Gia đạo cầu phúc, Tự thân bình, Cầu tài xuân lợi, Giao dịch quí nhân, Hôn nhân thành,
Người đi tới, Điền vụ sớm thu, Lục súc xuân lợi, Tìm người thấy, Kiện tụng thắng,
Di dời cát, Bệnh âm trở, Phong thủy cát.

” id=”so73″>
QUẺ SỐ 74 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 74 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 74 – Xâm Hạ

自鵠飛來自入籠
欲得翻身却不通
東西南北都難出
此卦恨成恐困窮

Âm

Tự hộc phi lai tự nhập lung
Dục đắc phiên thân khước bất thông
Đông tây nam bắc đô nan xuất
Thử quẻ hận thành khủng khốn cùng

Dịch

Thiên nga bay tới tự vào lồng
Bốn hướng trở mình thoát chẳng xong
Quẻ này nếu có người xin được
Lo sợ âu sầu cũng như không

Lời bàn

Tiến thân thời được, Thối lui là khó. Chẵng cần lo nghĩ, Biết việc ở trong

Điềm quẻ ứng

Chim hộc vào lồng, Mọi việc đa hư thiếu thật
Tích Cổ: Tần bại cầm tam soái

Luận giải

Gia đạo bất an, Tự thân khó, Cầu tài tiểu nhân, Giao dịch hao, Hôn nhân quan hình,
Người đi trở, Kiện tụng họa, Điền vụ thất, Lục súc ôn dịch:, Tìm người dò kỹ,
Di dời bất lợi, Vật mất tìm về hung, Bệnh thuyên an, Phong thủy tuyệt lộ.

” id=”so74″>
QUẺ SỐ 75 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 75 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 75 – Xâm Trung

恰如抱虎過高山
戰戰兢兢膽碎寒
不覺忽然徙好事
切須保守ㄧ安身

Âm

Kháp như bảo hổ quá cao san
Chiến chiến căn căn đảm toái hàn
Bất giác hốt nhiên đồ hảo sự
Thiết tu bảo thủ nhất an thân

Dịch

Ví như ôm cọp vượt qua đèo
Sợ nát tim gan mật lạnh teo
Bổng ý muốn mưu làm việc lớn
Thủ phận an thân thoát hiểm nghèo

Lời bàn

Nguy nguy hiểm hiểm, Phía trước có trở. Ca viện mưu sự, Sau càn thêm khổ

Điềm quẻ ứng

Ôm cọp qua núi, Mọi việc hung hiểm lo sợ
Tích Cổ: Ngũ Viên đêm xuất Chiêu Quan

Luận giải

Giao đạo cầu khấn, Tự thân đề phòng, Cầu tài cẩn thận, Giao dịch trể, Hôn nhân khó thuận,
Người đi trở, Điền vụ bình, Lục súc tổn, Tìm người dò, Kiện tụng thua, Vật mất tìm về khó,
Bệnh tế hổ (cúng Ông Hổ thì khỏi), Di dời giữ như cũ, Phong thủy hung.

” id=”so75″>
QUẺ SỐ 76 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 76 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 76 – Xâm Trung

魚龍混雜意相同
耐守深潭待運通
不覺一朝頭聳出
禹門一跳過龍宮

Âm

Ngư long hỗn tạp ý tương đồng
Nại thủ thân đàm đãi vận thông
Bất giác nhất triêu đầu tũng xuất
Vũ môn nhất khiếu quá long môn

Dịch

Rồng cá đầm sâu nương náo chung
Đợi thời đôi ý hợp vô cùng
Một sớm non cao đây vượt khỏi
Cửa vũ qua rồi tới long cung

Lời bàn

Tuy là cơ bản, Cũng phải chờ thời. Tính mưu do mình, Chớ có làm sai

Điềm quẻ ứng

Ngư long vị biến. Mọi việc chờ thời tới
Tích Cổ: Hồng Võ xem ngựa

Luận giải

Gia đạo bình an, Tự thân khang thái, Cầu tài có, Giao dịch chờ thời, Hôn nhân trể hợp, Người đi trở, Điền vụ muộn, Tìm người không gặp, Kiện tụng kéo dài, Di dời giữ như cũ, Bệnh trở, Phong thủy phát.

” id=”so76″>
QUẺ SỐ 77 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 77 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 77 – Xâm Trung

夢中説得是多財
聲名雲外總虚來
水遠山遥難信實
貴人點指笑顏開

Âm

Mộng trung thuyết đắc thị đa tài
Thanh danh vân ngoại tổng hư lai
Thủy viễn sơn dao nan tín thật
Qúi nhân điểm chỉ tếu nhan khai

Dịch

Nằm mơ thấy được bạc vàng nhiều
Tuổi tên như gió mây phiêu diêu
Nước non xa thẳm đâu tin thật
Qúi nhân chỉ giúp sắc vui nhiều

Lời bàn

Chỉ là mộng mơ, chớ trông thanh danh. Nhớ chờ thời tốt, Qúi nhân chỉ cho

Điềm quẻ ứng

Mộng trung được bảo. Mọi việc thật ít hư nhiều
Tích cổ: Ngọc bích về Triệu

Luận giải

Gia đạo cầu phúc, Tự thân trở, Cầu tài hư ảo, Giao dịch khó thành, Hôn nhân bất hợp,
Người đi trể, Điền vụ thất thu, Lục súc tổn, Tìm người dò, Kiện tụng hòa, Di dời đợi thời,
Vật mất tìm về xa, Bệnh thuyên giảm, Phong thủy cải sửa.

” id=”so77″>
QUẺ SỐ 78 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 78 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 78 – Xâm Thượng

冷水末燒白涕湯
不寒不熱有温凉
要行天下無他事
為有身中百藝強

Âm

Lãnh thủy vị thiêu bạch thế thang
Bất hàn bất nhiệt hữu ôn lương
Yếu hành thiên hạ vô tha sự
Vi hữu thân trung bá nghệ cường

Dịch

Nước chưa đem nấu nóng được không
Chẳng lạnh chẳng sôi chỉ ấm nồng
Trăm nghề khéo léo ta có được
Ra đời làm việc lộ hanh thông

Lời bàn

Tù nhân được tha, Bệnh gặp thuốc tài. Cầu tài mưu tính, Qúi nhân chỉ dùm

Điềm quẻ ứng

Bình thiện dụng sự. Mọi việc bình ổn đại cát
Tích Cổ: Lâm Xung cứu giá

Luận giải

Gia đạo an, Tự thân cát, Cầu tài toại, Giao dịch thành, Hôn nhân hợp, Người đi tới, Tìm người trể, Điền vụ thất, Lục súc vượng, Kiện tụng tan, Di dời đại cát, Vật mất tìm có, Bệnh an, Phong thủy đại cát lợi.

” id=”so78″>
QUẺ SỐ 79 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 79 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 79 – Xâm Trung

虛空結願保平安
保得身安願不還
莫忘神聖宜還了
豈知神語莫輕漫

Âm

Hư không kết nguyện bảo bình an
Bảo đắc thân an nguyện bất hoàn
Mạc vong thần thành nghi hoàn liễu
Khỉ tri thần ngữ mạc khinh man

Dịch

Thinh không khấn vái được an khương
Ý nguyện đạt rồi không thắp hương
Đừng ngỡ thánh thần là chẳng có
Khuyên ai thần ngữ chớ khinh thường

Lời bàn

Người chỉ biết mình, Tâm kia không gấp, Quan âm chỉ rỏ, Chớ có coi thường

Điềm quẻ ứng

Tin thật đừng tin hư. Việc giử cũ đợi điềm lành
Tích Cổ: Ám phò đảo Đồng kỳ

Luận giải

Gia đạo hoàn nguyện (cúng trả lễ lời van vái trước kia), Tự thân lo, Cầu tài thủ phận, Giao dịch cẩn thận, Hôn nhân hư ảo, Người đi trễ, Điền vụ bình, Lục súc tổn, Tim người dò, Kiện tụng hòa, Di dời giữ như cũ, Vật mất tìm về hướng tây, Bệnh giải trừ, Phong thủy hướng tây.

” id=”so79″>
QUẺ SỐ 80 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 80 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 80 – Xâm Thượng

直上仙岩要學仙
豈知一旦帝王宣
青天日月常明照
心正聲名四海傳

Âm

Trực thượng tiên nham yếu học tiên
Khỉ tri nhất đản đế vương tuyên
Thanh thiên nhật nguyệt thường minh chiếu
Tâm chánh thanh danh tứ hải truyền

Dịch

Lên thẳng non cao định học tiên
Nay vua ban chiếu triệu tài hiền
Lồng lộng trời cao soi sáng tỏ
Ngay thẳng tuổi tên bốn bễ truyền

Lời bàn

Trước sau đều có, Chớ ngó đông tây. Trong lòng mưu sự, Qúi nhân trùng trùng

Điềm quẻ ứng

Qúi nhân tiếp dẫn. Mọi việc hòa hợp đại cát
Tích Cổ: Trí Viễn đầu quân

Luận giải

Gia đạo bình an, Tự thân cát lợi, Cầu tài lợi, Giao dịch toại ý, Hôn nhân song phối,
Người đi tới, Điền vụ bình, Lục súc Thắng, Tìm người gặp, Kiện tụng thắng, Di dời cát,
Vật mất tìm về Hướng nam, Bệnh an, Phong thủy cát.

” id=”so80″>
QUẺ SỐ 81 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 81 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 81 – Xâm Thượng

梧桐葉落秋當暮
行客歸程去似雲
謝得天公高助力
顺風船載寳珍歸

Âm

Ngô đồng diệp lạc thu đương mộ
Hành khách quy trình khứ tự vân
Tạ đắc thiên công cao trợ lực
Thuận phong thuyền tải bảo trân quy

Dịch

Ngô đồng rụng lá biết thu về
Lữ khách nhanh chân trở lại quê
Cảm tạ trời cao ra sức giúp
Thuận thuyền châu báu chở ê hề

Lời bàn

Trong lòng tính việc, Trời cũng chìu theo. Doanh mưu dụng sự, Tất cả làm nên

Điềm quẻ ứng

Ngô đồng rụng lá. Mọi việc tiên hung hậu cát
Tích Cổ: Phong tống Đằng vương các

Luận giải

Gia đạo cầu khẩn, Tự thân lo, Cầu tài toại ý, Giao dịch thành, Hôn nhân hòa hợp, Người đi động, Điền vụ hậu cát, Lục súc ổn, Tìm người có, Kiện tụng thắng, Di dời tùy ý, Bệnh tin vui, Phong thủy chọn đất.

” id=”so81″>
QUẺ SỐ 82 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 82 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 82 – Xâm Trung

炎炎烈火焰連天
焰里還生ㄧ朵蓮
到底得成終不害
依然生葉長根枝

Âm

Diêm diêm liệt hỏa diệm liên thiên
Diệm lý hoàn sanh nhất đóa liên
Đáo để đắc thành chung thất bại
Y nhiên sanh diệp trưởng căn chi

Dịch

Rừng rực lửa cao ngất ngất trời
Trong kia còn mọc đóa sen tươi
Nay đã đã thành chi hại được
Hoa thắm xinh tươi sống giữa đời

Lời bàn

Có gặp nguy hiểm, Chẳng hại đến mình. Tính toan làm việc, Đều gặp quí nhân

Điềm quẻ ứng

Sen mọc trong lửa, Việc thấy hiểm mà không hiểm
Tích Cổ: Hỏa thiêu Hồ lô cốc

Luận giải

Gia đạo an, Tự thân cần phòng, Cầu tài hao lực, Giao dịch phòng tiểu nhân, Hôn nhân trở, Điền vụ lục súc bình ổn, Tìm người khó, Kiện tụng hòa, Di dời giữ như cũ, Vật mất tìm về hướng nam, Bệnh thuyên khỏi, Phong thủy sửa đổi.

” id=”so82″>
QUẺ SỐ 83 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 83 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 83 – Xâm Trung

譬如初三四五缺
半無半有未圓全
等待良宵十五夜
到處光明到處圓

Âm

Tỷ như sơ tam tứ ngũ khuyết
Bán vô bán hữu vị vi toàn
Đẳng đãi lương tiêu thập ngũ dạ
Đáo xứ quang minh đáo xứ viên

Dịch

Mồng bốn mồng năm trăng lưỡi liềm
Lúc không lúc hiện lướt qua đêm
Đến rằm tròn tỏ nơi cao ấy
Sáng soi khắp xứ cảnh vui thêm

Lời bàn

Giữ như cũ đợi thời, Như trăng đầu tháng. Đợi lúc trăng tròn, mọi việc đều tốt

Điềm quẻ ứng

Trăng khuyết chưa tròn, Mọi việc chờ thời mới tốt
Tích Cổ: Lý Uyên đăng vị

Luận giải

Gia đạo như nguyện, Tự thân hạ thu cát, Cầu tài cẩn thận, Giao dịch đợi thời, Hôn nhân trể, Người đi trở, Điền vụ lục súc bình ổn, Tìm người khó, Kiện tụng hòa, Di dời giữ như cũ, Vật mất khó tìm, Bệnh mau khỏi, Phong thủy cải sửa.

” id=”so83″>
QUẺ SỐ 84 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 84 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 84 – Xâm Hạ

因名喪德如何事
切恐吉中變化凶
洒醉不知何處去
青松影里夢朦朧

Âm

Nhân danh tang đức như hà sự
Thiết khủng các trung biến hóa hung
Sái túy bất tri hàn xứ khứ
Thanh tùng ảnh lý mộng mông lung

Dịch

Danh vị việc làm thất đức chi
Chuyện lành hóa dữ đến liền khi
Mờ mịt tùng xanh trăng khuyết chiếu
Say khước tìm đâu nẻo bước đi

Lời bàn

Cá ra khỏi nước. đẹp chưa trọn vẹn. Nếu hỏi mưu sự, Chẳng nên làm gì

Điềm quẻ ứng

Hàn ngư ly thủy. Việc chi không nên động
Tích Cổ: Trang Tử thử vợ

Luận giải

Mọi sự đều bất lợi. Cần khẩn cầu bảo hộ bình an.

” id=”so84″>
QUẺ SỐ 85 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 85 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 85 – Xâm Trung

雲開霧散山前路
萬物圓中月再圓
若得詩書沉夢醒
貴人指引歩天臺

Âm

Vân khai vụ tán sơn tiền lộ
Vạn vật viên trung nguyệt tái viên
Nhược đắc thi thư trầm mộng tỉnh
Qúi nhân chỉ dẫn bộ thiên đài

Dịch

Mây khói tan rồi lộ thẳng ngay
Trăng tròn vạn vật cảnh vui thay
Học thuộc thi thơ như tỉnh mộng
Qúi nhân dẫn giúp tới thiên đài

Lời bàn

Người già muốn cầu, Xuân tàn nở hoa. Nếu cầu danh lợi, Muộn được hoạnh tài

Điềm quẻ ứng

Xuân tàn hoa nở. Việc sau sẽ biến đổi
Tích Cổ
Hàn công nộ tuyết

Luận giải

Gia đạo thiếu an, Tự thân cẩn thận, Cầu tài trọa lực, Giao dịch bình, Hôn nhân trễ, Điền vụ lục súc tốt, Người đi trở, Tìm người khó, Kiện tụng phản phúc, Di dời canh tân, Vật mất tìm không gặp, Bệnh kéo dài, Phong thủy sửa đổi.

” id=”so85″>
QUẺ SỐ 86 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 86 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 86 – Xâm Thượng

春來花發映陽臺
萬里車來進寶財
若得禹門三級浪
恰如平地ㄧ聲雷

Âm

Xuân lai hoa phát ánh dương đài
Vạn lý xa lai tấn bảo tài
Nhược đắc vũ môn tam cấp lãng
Kháp như bình địa nhất thanh lôi

Dịch

Khoe sắc muôn hoa đón nắng xuân
Xe chở từ xa tới bảo trân
Vượt được vũ môn ba cấp sóng
Một tiếng sấm rền vang thế nhân

Lời bàn

Chầu vua nhậm chức, Như nghèo được ngọc. Mưu sự tùy tâm, Quẻ này bật nhất

Điềm quẻ ứng

Thượng triêu kiến đế. Vạn sự đại cát đại lợi
Tích Cổ: Thượng lộ trúng tam nguyên

Luận giải

Tùy tâm cầu muốn. Vạn sự cát lợi

” id=”so86″>
QUẺ SỐ 87 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 87 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 87 – Xâm Trung

人行半嶺日銜山
峻嶺崖岩末可安
仰望上天為護佑
此身猶在太平間

Âm

Nhân hành bán lảnh nhật hàm san
Tuấn lảnh nhai nham vị khả an
Ngưỡng vọng thượng thiên vi hộ sự
Thử thân do tại thái bình gian

Dịch

Nắng trời che chở bóng người đi
Đèo cao núi cả có yên gì
Ngước vái trời cao xin hộ độ
Thân đây đang tại thái bình kỳ

Lời bàn

Đẽo đá thấy ngọc, Đãi cát thấy vàng. Chỉ phải ra sức, Lao tâm ắt thông

Điềm quẻ ứng

Đãi cát thấy vàng. Mọi việc có quí nhân giúp
Tích Cổ: Giảo Kim thám địa huyệt.

Luận giải

Gia đạo cầu phúc, Tự thân thiếu lợi, Cầu tài lao tâm, Giao dịch cẩn thận, Hôn nhân trở, Người đi trễ, Điền vụ lục súc bình ổn, Tìm người chưa thấy, Kiện tụng thua.Di dời giữ như cũ, Vật mất tìm không gặp, Bệnh trở nặng, Phong thủy tốt.

” id=”so87″>
QUẺ SỐ 88 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 88 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 88 – Xâm Trung

木為ㄧ虎在當門
須是有成不害人
分明說是無妨事
憂惱遲疑恐懼心

Âm

Mộc vi nhất hổ tại đương môn
Tu thị hữu uy bất hại nhân
Phân minh thuyết thị vô phương sự
Ưu não trì nghi khủng hoảng tâm

Dịch

Đứng trước cửa nhà một cọp cây
Oai thi oai vậy có vồ ai
Đã rõ việc này không trở ngại
Buồn phiền do dự vẫn lo đây

Lời bàn

Trên lò đóng tuyết, Gió thổi qua tai. Chỉ nên làm phúc, Hậu cát tiền hung.

Điềm quẻ ứng

Cọp cây có uy. Mọi việc thật ít lo nhiều
Tích Cổ: Bàng Hồng sợ Bao Công

Luận giải

Gia đạo bất an, Tự thân khẩu thiệt, Cầu tài tiểu nhân, Giao dịch bất lợi, Hôn nhân bất hợp, Người đi trở, Kiện tụng thua, Điền vụ lục súc tổn, Tìm người dò tra, Di dời giữ như cũ, Vật mất tìm không gặp, Bệnh tế hổ (cúng Ông Hổ thì khỏi), Phong thủy hung.

” id=”so88″>
QUẺ SỐ 89 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 89 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 89 – Xâm Thượng

出入營謀大吉昌
似玉無瑕石里藏
若得貴人來指引
斯時得寶喜風光

Âm

Xuất nhập doanh mưu đại cát xương
Tự ngọc vô hà thạch lý tàng
Nhược đắc quí nhân lai chỉ dẫn
Tư thời đắc bảo hỷ phong quang

Dịch

Ra vào mưu sự đại phồn vinh
Ngọc lành ẩn đá ấy sao nhìn
Nếu được quí nhân ra chỉ giúp
Lúc này được ngọc miệng cười xinh

Lời bàn

Ngọc ẩn trong đá, Qúi nhân chỉ giúp. Được bảo ngọc rồi, Vui mừng đắc ý

Điêm quẻ ứng

Đá ẩn ngọc quí. Mọi việc như ý đại cát
Tích Cổ: Đại khán Quỳnh hoa

Luận giải

Gia đạo cát lợi, Tự thân an thái, Cầu tài toại ý, Giao dịch thành, Hôn nhân thành tựu,
Người đi động, Điền vụ trợ lực, Lục súc cần lo, Tìm người thấy, Kiện tụng thắng,
Di dời cát, Vật mất tìm có, Bệnh an, Phong thủy cát.

” id=”so89″>
QUẺ SỐ 90 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 90 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 90 – Xâm Thượng

忽言ㄧ信向天飛
泰山寶貝滿船歸
若問路途成好事
前頭仍有貴人推

Âm

Hốt ngôn nhất tín hướng thiên phi
Thái sơn bảo bối mãn thuyền qui
Nhược vấn lộ đồ thành hảo sự
Tiền đầu nãi hữu quí nhân suy

Dịch

Chữ tín ngàn vàng đã thốt ra
Bảo ngọc đầy thuyền ấy của ta
Đường lộ thênh thang ta cứ hỏi
Qúi nhân đưa giúp tới quê nhà

Lời bàn

Muốn tìm công danh, Trước có quí nhân. Tăng thêm vui vẻ, Tài lộc phong hanh

Điềm quẻ ứng

Công thành danh toại, Mọi việc tiến hành đại cát
Tích Cổ: Vi Phối gặp tiên

Luận giải

Mọi sự tốt lành. Cầu xin toại ý.

” id=”so90″>
QUẺ SỐ 91 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 91 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 91 – Xâm Thượng

好展愁眉出衆來
前途改變喜多財
ㄧ條大路如天闊
凡有施財盡暢懷

Âm

Hảo triển sầu mi xuất chúng lai
Tiên đề cải biến hỷ đa tài
Nhất điều đại lộ như thiên hoạt
Phàm hữu thi tài tận sướng hoài

Dịch

Sầu mi bày rỏ chúng coi chi
Từ đây giàu có đã đến thì
Một con đường lớn như trời rộng
Tay xách tiền tài vui bước đi

Lời bàn

Biển lớn mênh mông, Có thể đi tới. Nếu có ý nguyện, Tiến về phía trước

Điềm quẻ ứng

Tiền đồ hiển đạt. Mọi sự thông thái đại cát
Tích Cổ: Tam chiến Lữ Bố

Luận giải

Vạn sự như tâm. Thuận lợi cát xương

” id=”so91″>
QUẺ SỐ 92 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 92 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 92 – Xâm Thượng

自幼為商任設謀
財祿豐盈不用求
若是只身謀望事
秀才出去狀元回

Âm

Tự ấu vi thương nhậm thiết mưu
Tài lộc phong dinh bất dụng cầu
Nhược thị chỉ thân mưu dụng sự
Tú tài xuất khứ Trạng nguyên hồi

Dịch

Tự nhỏ kinh doanh khắp bốn bề
Tràn đầy tài lộc lãi đến mê
Nếu có tự thân mưu tính việc
Tú tài ứng thí Trạng nguyên về

Lời bàn

Từ nhỏ đến lớn, Không chi trở ngại. Mưu tính việc chi, Công danh sẽ tới

Điềm quẻ ứng

Tự tiểu vi thương, Mọi việc cần kiệm, thì khỏi ưu phiền
Tích Cổ: Thái Khanh báo ân

Luận giải

Gia đạo an, Tự thân khang thái, Cầu tài thuận toại, Giao dịch thắng, Hôn nhân hợp,
Người đi động, Điền vụ bình, Lục súc vượng, Tìm người thấy, Kiện tụng thắng,
Di dời như ý, Vật mất tìm về có, Bệnh mau khỏi, Phong thủy đại cát.

” id=”so92″>
QUẺ SỐ 93 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 93 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 93 – Xâm Trung

鸞鳯翔毛雨淋灕
當時却被雀兒欺
終到雲開ㄧ日逹
依舊還君整羽衣

Âm

Loan phụng tường mao vũ lâm ly
Đương thời khước bị tước nhi khi
Chung đáo vân khai nhất nhật đạt
Y cựu hoàn quân chỉnh vũ y

Dịch

Loan phượng ướt mưa cánh chẳng bay
Chim sẻ nhạo cười nhảy múa say
Có ngày mây dứt trời quang tạnh
Chỉnh trang đôi cánh vượt Đường dài

Lời bàn

Tiểu nhân đương thời, Ta nên chờ đợi. Phải biết an phận, Đợi lúc hành động

Điềm quẻ ứng

Loan phụng bị mưa, Việc trước đợi thời sau đại lợi
Tích cổ: Cao Quân Bảo cầu thân

Luận giải

Gia đạo kém lợi, Tự thân cẩn phòng, Cầu tài trở ít, Giao dịch đợi thời, Hôn nhân trì trệ,
Người đi chưa về, Điền vụ trễ thu, Lục súc tổn, Tìm người khó gặp, Kiện tụng thua,
Di dời giữ như cũ. Vật mất tìm không gặp, Bệnh lâu khỏi, Phong thủy cải đổi.

” id=”so93″>
QUẺ SỐ 94 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 94 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 94 – Xâm Hạ

君子莫如小人為
事若差遲各是非
琴鳴須用知音聽
守常安静得依然

Âm

Quân tử mạc như tiểu nhân vi
Sự nhược sai trì các thị phi
Cầm minh tri dụng tri âm thính
Thủ thường an tịnh đắc y hy

Dịch

Tiểu nhân quân tử sánh sao đây
Mọi việc khác nhau cách đúng sai
Đàn cao cần có tri âm hiểu
Thủ thường an phận phút giây này

Lời bàn

Tri âm thì tới, Chẳng sợ thị phi. Đợi có quí nhân, Mọi chuyện vui vẻ

Điềm quẻ ứng

Ý gặp tri kỷ. Mọi chuyện thủ thường đại cát
Tích Cổ: Bá Nha thăm bạn

Luận giải

Gia đạo thận trọng, Tự thân tiểu nhân, Cầu tài đợi thời, Giao dịch cẩn thận, Hôn nhân trể,
Người đi động, Điền vụ thiếu lợi, Lục súc tổn, Tìm người khó, Kiện tụng hòa,
Vật mất tìm về tìm gặp, Bệnh trở nặng, Phong thủy bất lợi.

” id=”so94″>
QUẺ SỐ 95 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 95 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 95 – Xâm Trung

業功志氣在朝朝
酒色今將不勝饒
金鷄若見通君語
錢財福祿與君招

Âm

Nghiệp công chí khí tại triêu triêu
Tửu sắc tương kim bất thắng như
Kim kê nhược kiến thông quân ngữ
Tiền tài phúc lộc dữ quân chiêu

Dịch

Tửu sắc sao mà thắng nổi đây
Sự nghiệp công danh tiến mỗi ngày
Một sớm tin vui tươi báo đến
Phúc lộc lâu đài mặc ý xây

Lời bàn

Chí khí chuyên cần, An thân an phận. Có ngày tin báo, Vô cùng hoan hỷ

Điềm quẻ ứng

Chí khí công danh, Mọi việc thủ thường đại cát
Tích Cổ: Tào Phi xưng đế

Luận giải

Gia đạo cầu bảo, Tự thân trung bình, Cầu tài lao tâm, Giao dịch sớm dứt, Hôn nhân thành,
Điền vụ trễ Lục súc thành, Tìm người khó, Kiện tụng mau kết thúc, Di dời giữ như cũ,
Vật mất tìm về xa, Bệnh mau khỏi, Phong thủy cát.

” id=”so95″>
QUẺ SỐ 96 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 96 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 96 – Xâm Thượng

巍巍寳塔不尋常
八面瓏玲照萬方
勸君立志勤頂禮
作善蒼天降福祥

Âm

Nguy nguy bảo tháp bất tầm thường
Bát diện lung linh chiếu vạn phương
Khuyến quân lập chí cần đỉnh lễ
Tác thiện thương thiên giáng phước tường

Dịch

Nguy nga bảo tháo tại nơi cao
Tám mặt lung linh tỏa sắc màu
Khuyên người lập chí cần thành lễ
Trời cao phước lộc sẽ ban mau

Lời bàn

Đây phước phận này, Mọi người điều thấy. Đợi thời chớ gấp, Phúc đức tiền định

Điềm quẻ ứng

Phước đức hiện thân, Mọi việc đại cát đại lợi
Tích Cổ: Đậu Yến Sơn tích thiện

Luận giải

Gia đạo như nguyện, Tự thân lo, Cầu tài chánh thắng, Giao dịch đại cát, Hôn nhân hảo hiệp, Người đi động, Điền vụ bình ổn, Lục súc kém lợi, Tìm người gặp, Kiện tụng hòa, Di dời cát, Bệnh cầu phúc thì khỏi, Phong thủy bình.

” id=”so96″>
QUẺ SỐ 97 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 97 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 97 – Xâm Trung

當風點燭空疎影
恍惚鋪成楊里花
累被竟兒求牧拾
怎知只是自浮槎

Âm

Đương phong điểm chúc không sơ ảnh
Hoảng hốt phố thành đương lý hoa
Lũy bị cảnh nhi cầu mục thập
Thậm tri chỉ thị tự phù tra

Dịch

Gió lùa đèn thắp bóng lơ thơ
Phố hóa vườn hoa dạ ngẩn ngơ
Dành nuôi con nhỏ mục đồng cắp
Như mãng bè trôi dạt lững lờ

Lời bàn

Phú quí do trời, Bần cùng tại mạng, Chẳng cầu vọng chi, Đều do thiên định

Điềm quẻ ứng

Đốt đèn trước gió. Mọi việc hư danh tiểu lợi
Tích Cổ: Lục xuất kỳ sơn

Luận giải

Gia đạo cầu phước thì khỏi, Tự thân cẩn thận, Cầu tài đắc lợi, Giao dịch thận trọng.
Hôn nhân trung bình, Người đi dò hỏi, Điền vụ lục súc tổn, Tìm người khó gặp,
Kiện tụng thua, Di dời giữ như cũ, Vật mất tìm không gặp, Bệnh lo, Phong thủy cải sửa.

” id=”so97″>
QUẺ SỐ 98 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 98 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 98 – Xâm Hạ

出入求謀事宜遲
只恐閑愁若是非
如鳥飛中羅網里
相逢能有幾多時

Âm

Xuất nhập cầu mưu sự nghi trì
Chỉ khủng nhàn sầu nhạ thị phi
Như điểu phi trung la võng lý
Tương phùng năng hữu kỷ đa thì

Dịch

Đừng có ra vào tính việc chi
Chỉ sợ âu sầu lại thị phi
Như chim bay tới nhằm vào lưới
Gặp gỡ sum vầy có mấy khi

Lời bàn

Giữ như cũ tùy thời, Đợi quí nhân tới. Nếu hỏi mọi chuyện, Tất thảy phải trì

Điềm quẻ ứng

Giữ như cũ tùy thời. Việc chẳng được như ý
Tích Cổ: Các Bình ngộ nạn

Luận giải

Gia đạo ưu nghi, Tự thân tiểu nhân, Cầu tài không, Giao dịch tổn thất, Hôn nhân không bền,
Người đi khó, Điền vụ lục súc tổn, Tìm người dò hỏi, Kiện tụng thua, Di dời chớ động,
Vật mất tìm không gặp, Bệnh phạm La Võng, Phong thủy tuyệt lộ.

” id=”so98″>
QUẺ SỐ 99 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 99 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 99 – Xâm Hạ

勒馬持鞭直過來
半有憂危半有灾
恰似火遭焚燒屋
天時降雨蕩成灰

Âm

Lặc mã trì tiên trực quá lai
Bán hữu ưu nguy bán hữu tai
Kháp tự hỏa tao phần thiêu ốc
Thiên thời giáng vũ đãng thành hôi

Dịch

Buộc ngựa tay roi bước thẳng vo
Nửa sầu tai nạn nửa âu lo
Đang lúc cháy nhà hừng hực lửa
Trời ban mưa muộn đã thành tro

Lời bàn

Cả đời lao lực, Chớ lo thị phi. Gông cùm tới mình, Óan hờn đem đến

Điềm quẻ ứng

Nửa lo nửa mừng. Mọi sự nên hành thiện làm phúc
Tích Cổ: Đào Tam Xuân làm soái

Luận giải

Gia đạo cầu bảo, Tự thân thủ phận, Cầu tài phá, Giao dịch trở, Hôn nhân quan tụng,
Điền vụ lục súc tổn, Người đi khó, Tìm người rắc rối, Kiện tụng thua, Vật mất tìm không gặp,
Bệnh sầu nguy, Phong thủy bại.

” id=”so99″>
QUẺ SỐ 100 – QUAN ÂM LINH XÂM

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 100 – Quan Âm Linh Xâm

SỐ 100 – Xâm Hạ

佛神靈變與君知
痴人說事轉昏迷
老人求得靈簽去
不知守舊待時來

Âm

Phật thần linh biến dữ quân tri
Si nhân thuyết sự chuyển hôn mê
Lão nhân cầu đắc linh xâm khứ
Bất tri thủ cựu đãi thời lai

Dịch

Phật thần linh hiển mọi người hay
Kẻ đần nói bậy khác người say
Cầm được quẻ này nên khắc nhớ
An thân như cũ đợi tương lai

Lời bàn

Linh xâm đã dứt, Báo với người hay, Y cựu chớ động, Đợi thời cơ tới

Điềm quẻ ứng

Thủ thường chớ động. Cố gắng chờ thời
Tích Cổ: Tam giáo đàm đạo

Luận giải

Mọi sự bất lợi, Cần nên làm phước, Mới được bình an.

” id=”so100″>

Gieo Quẻ là một hình thức xem bói đã có từ lâu đời và kéo dài cho đến ngày nay, trong đó gieo quẻ kinh dịch có lẽ được sử dụng nhiều nhất, tuy nhiên để luận quẻ kinh dịch cần có thầy và tùy từng việc cụ thể, hay như sắc quẻ ở Đình, Đền Phủ hay Chùa đầu năm vẫn được nhiều người sử dụng. Trước khi gieo quẻ quan âm các bạn nên thành tâm cầu nguyện để quẻ được linh ứng.

Để hiểu thêm về Quẻ Quan Âm chúng ta hãy liên tưởng đến bộ phim Tây Du Ký, khi Đường Tăng sang Tây Trúc lấy kinh, trên đường đi gặp biết bao hiểm trở, Tuy nhiên đưuọc Phật Bà Quan Âm Bồ Tát ban cho 32 quẻ thượng linh, Hay như trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, khi Lưu Bị sang Đông Ngô kén vợ thì Không Minh Gia Cát Lượng đưa cho Triệu Vân 3 túi chỉ dẫn, hễ gặp chuyện khó khăn thì lấy từng túi theo chỉ dẫn, không phải ngẫu nhiên lại phù hợp với hoàn cảnh như vậy, cũng chính nhờ vậy mà Lưu Bị thoát khỏi nguy khốn.

Xăm Quẻ Quan Âm cũng mang nhiều ý nghĩa tâm linh huyền bí trong đó, nếu như có vấn đề gì gặp khó khăn vướng mắc trong cuộc sống mà chúng ta không thể phân biệt hay tìm nốt thoát cho mình, hãy Gieo Quẻ Quan Âm để được bề trên dẫn đường chỉ lối, đương nhiên trước khi gieo quẻ hãy thành tâm khấn nguyện.

Có rất nhiều hình thức xem bói khác nhau như xem tử vi, xem kinh dịch, xem tâm linh. Tuy vậy hình thức Gieo Quẻ Quan Âm vẫn được lưu truyền và sử dụng đến ngày nay, như một niềm tin vào thế giới tâm linh của nhiều người.